OPEN ACCESS

List of Articles

Volume 12, Issue 3, June 2012

Cover Page and Content

Microwave-irradiation-assisted HVAC Filtration for Inactivation of Viral Aerosols

Myung-Heui Woo, Adam Grippin, Chang-Yu Wu , Joseph Wander

Study on Long-term Aerosol Distribution over the Land of East China Using MODIS Data

Qianshan He, Chengcai Li , Fuhai Geng, Yong Lei, Yuhong Li

Columnar Optical Depth and Vertical Distribution of Aerosols over Shanghai

Xuan Jia, Tiantao Cheng , Jianmin Chen , Junwei Xu, Yonghang Chen

Air Quality Time Series Based GARCH Model Analyses of Air Quality Information for a Total Quantity Control District

Edward Ming-Yang Wu, Shu-Lung Kuo

Potential Source Regions Contributing to Seasonal Variations of Black Carbon Aerosols over Anantapur in Southeast India

B. Suresh Kumar Reddy, K. Raghavendra Kumar, G. Balakrishnaiah, K. Rama Gopal , R.R. Reddy, L.S.S. Reddy, Y. Nazeer Ahammed, K. Narasimhulu, K. Krishna Moorthy, S. Suresh Babu

Carbonaceous and Secondary Inorganic Aerosols during Wintertime Fog and Haze over Urban Sites in the Indo-Gangetic Plain

Kirpa Ram , M.M. Sarin, A.K. Sudheer, R. Rengarajan

Emission and Transport of Carbonaceous Aerosols in Urbanized Coastal Areas in China

Bing Chen, Ke Du , Yang Wang, Jinsheng Chen , Jinping Zhao, Kai Wang, Fuwang Zhang, Lingling Xu

Development of an Innovative Circulating Fluidized-Bed with Microwave System for Controlling NOx

Yuan-Yi Chang, Yeou-Lih Yan, Chao-Heng Tseng, Jin-Yuan Syu, Wen-Yinn Lin , Yu-Chun Yuan

Non-methane Hydrocarbons and Their Ozone Formation Potentials in Foshan, China

Ji-Hua Tan, Song-Jun Guo, Yong-Liang Ma, Fu-Mo Yang , Ke-Bin He, Yong-Chang Yu, Jie-Wen Wang, Zong-Bo Shi, Gang-Cai Chen

Development of Rapid Assessment Method to Determine Bacterial Viability Based on Ultraviolet and Visible (UV-Vis) Spectroscopy Analysis Including Application to Bioaerosols

Chul Woo Park, Ki Young Yoon, Jeong Hoon Byeon, Kyoungsik Kim, Jungho Hwang

Antibacterial and Regenerated Characteristics of Ag-zeolite for Removing Bioaerosols in Indoor Environment

Hsin-Han Cheng, Chu-Chin Hsieh , Chia-Hsi Tsai

Emission Characteristics of PM10 during Sewage Sludge Combustion

Wei Ye, Jun Han , Linbo Qin, Yuqi Li, Furuuchi Masami, Hong Yao

Metal Distribution Characteristics in a Laboratory Waste Incinerator

Chih-Ping Chang, Yun-Hwei Shen, I-Cheng Chou, Ya-Fen Wang, Yi-Ming Kuo , Juu-En Chang

Water-soluble Ions in PM2.5 on the Qianhu Campus of Nanchang University, Nanchang City: Indoor-Outdoor Distribution and Source Implications

Hong Huang, Changwei Zou , Junji Cao, PoKeung Tsang, Fangxu Zhu, Chenglong Yu, Shujuan Xue

Air Ion Variation at Poultry-farm, Coastal, Mountain, Rural and Urban Sites in India

Subhash D. Pawar , G.S. Meena, Dattatrya B. Jadhav
;