OPEN ACCESS

List of Articles

Volume 19, Issue 5, May 2019

Cover Page and Content

Applicability of Optical and Diffusion Charging-Based Particulate Matter Sensors to Urban Air Quality Measurements

Joel Kuula , Heino Kuuluvainen, Topi Rönkkö, Jarkko V. Niemi, Erkka Saukko, Harri Portin, Minna Aurela, Sanna Saarikoski, Antti Rostedt, Risto Hillamo, Hilkka Timonen

Aerosol Impacts on Meteorological Elements and Surface Energy Budget over an Urban Cluster Region in the Yangtze River Delta

Xiaolu Ling , Xiaomen Han

Three-Year Long Source Apportionment Study of Airborne Particles in Ulaanbaatar Using X-Ray Fluorescence and Positive Matrix Factorization

Gerelmaa Gunchin , Manousos Manousakas, Janos Osan, Andreas Germanos Karydas, Konstantinos Eleftheriadis, Sereeter Lodoysamba, Dagva Shagjjamba, Alessandro Migliori, Roman Padilla-Alvarez, Christina Streli, Iain Darby

Fine Particulate Matter-induced Toxic Effects in an Animal Model of Caenorhabditis elegans

Meng-Ching Chung, Ming-Hsien Tsai, Danielle E. Que, Sayre J. Bongo, Wen-Li Hsu, Lemmuel L. Tayo, Yi-Hsien Lin, Sheng-Lun Lin, Yan-You Gou, Yi-Chyun Hsu, Wen-Che Hou, Kuo-Lin Huang, How-Ran Chao

Effects of Sulfur and Calcium Compounds on Dioxin Reduction in a Fluidized Bed Combustor

Hung-Ming Shen, Ya-Fen Wang, Chien-Song Chyang , Wei-Chih Wang, Geng-Min Lin

Bioaerosol Concentrations and Size Distributions during the Autumn and Winter Seasons in an Industrial City of Central China

Ting Liu, L.-W. Antony Chen , Mi Zhang, John G. Watson, Judith C. Chow, Junji Cao, Hongyu Chen, Wei Wang, Jiaquan Zhang, Changlin Zhan, Hongxia Liu, Jingru Zheng, Naiwen Chen, Ruizhen Yao, Wensheng Xiao

Effect of Large-scale Biomass Burning on Aerosol Optical Properties at the GAW Regional Station Pha Din, Vietnam

Nicolas Bukowiecki , Martin Steinbacher, Stephan Henne, Nhat Anh Nguyen, Xuan Anh Nguyen, Anh Le Hoang, Dac Loc Nguyen, Hoang Long Duong, Guenter Engling, Günther Wehrle, Martin Gysel-Beer, Urs Baltensperger

Impact of Biomass Burning in South and Southeast Asia on Background Aerosol in Southwest China

Yuanxin Liang, Huizheng Che , Ke Gui, Yu Zheng, Xianyi Yang, Xiaopan Li, Chao Liu, Zhizhong Sheng, Tianze Sun, Xiaoye Zhang
;