OPEN ACCESS

List of Articles

Volume 19, Issue 4, April 2019

Cover Page and Content

Experimental Measurements of Regional Lung Deposition in Taiwanese

Chih-Wei Lin, Sheng-Hsiu Huang, Kuang-Nan Chang, Yu-Mei Kuo, Huey-Dong Wu, Chane-Yu Lai, Chih-Chieh Chen

Quantity, Size Distribution, and Characteristics of Cough-generated Aerosol Produced by Patients with an Upper Respiratory Tract Infection

Jinho Lee, Danbi Yoo, Seunghun Ryu, Seunghon Ham, Kiyoung Lee, Myoungsouk Yeo, Kyoungbok Min, Chungsik Yoon

Evaluation of Indoor Air Pollution during Decorating Process and Inhalation Health Risks in Xi’an, China: A Case Study

Tian Chang, Jinhui Wang, Jiaqi Lu, Zhenxing Shen , Yu Huang, Jian Sun, Hongmei Xu, Xin Wang, Dongxiao Ren, Junji Cao

Assessing Organic Chemical Emissions and Workers’ Risk of Exposure in a Medical Examination Center Using Solid Phase Microextraction Devices

Wen-Hsi Cheng , Hui-Min Wu

Characteristics of PM2.5-bound PAHs at an Urban Site and a Suburban Site in Jinan in North China Plain

Yan Zhang, Lingxiao Yang , Xiongfei Zhang, Jingshu Li, Tong Zhao, Ying Gao, Pan Jiang, Yanyan Li, Xiangfeng Chen, Wenxing Wang

Effects of Surface Properties of Vertical Textiles Indoors on Particle Deposition: A Small-scale Chamber Study

Yan Wang, Angui Li, Xiaowei Fan , Shiyan Lu, Liangyue Shang
;