OPEN ACCESS

List of Articles

Volume 19, Issue 2, February 2019

Cover Page and Content

Association between Particulate Matter Air Pollution and Hospital Emergency Room Visits for Pneumonia with Septicemia: A Retrospective Analysis

Fu-Jen Cheng, Kuo-Hsin Lee, Chia-Wei Lee, Ping-Chi Hsu

Characteristics of Individual Particles Emitted from an Experimental Burning Chamber with Coal from the Lung Cancer Area of Xuanwei, China

Wenhua Wang, Longyi Shao , Jie Li, Lingli Chang, Daizhou Zhang, Chenchong Zhang, Jingkun Jiang

Characteristics of Indoor and Outdoor Fine Phthalates during Different Seasons and Haze Periods in Beijing

Yu Wang, Ding Ding, Mushui Shu, Zhiyong Wei, Tong Wang, Qi Zhang, Xiaohui Ji, Pengyao Zhou, Mo Dan

Air Pollution Profiles and Health Risk Assessment of Ambient Volatile Organic Compounds above a Municipal Wastewater Treatment Plant, Taiwan

Dika Rahayu Widiana, Ya-Fen Wang , Sheng-Jie You, Hsi-Hsien Yang, Lin-Chi Wang, Jung-Hsuan Tsai, Home-Ming Chen

Health Benefit Assessment of China’s National Action Plan on Air Pollution in the Beijing-Tianjin-Hebei Area

Wenkai Bi, Kui Chen , Zhimei Xiao , Miao Tang, Naiyuan Zheng, Ning Yang, Jingyun Gao, Yuan Li, Jun Kong, Hong Xu

Emission Characteristics of Regulated and Unregulated Air Pollutants from Heavy Duty Diesel Trucks and Buses

Sungwoon Jung, Sunhee Mun, Taekho Chung, Sunmoon Kim, Seokjun Seo, Ingu Kim, Heekyoung Hong , Hwansoo Chong, Kijae Sung, Jounghwa Kim, Youdeog Hong
;