OPEN ACCESS

List of Articles

Volume 18, Issue 2, February 2018

Cover Page and Content

Characterization of PM10 and PM2.5 Source Profiles of Fugitive Dust in Zhengzhou, China

Nan Jiang, Zhe Dong, Yuanqian Xu, Fei Yu, Shasha Yin, Ruiqin Zhang , Xiaoyan Tang
Volume: 18 | Issue: 2 | Pages: 314-329
DOI: 10.4209/aaqr.2017.04.0132
PDF | Supplemental material

Identification and Chemical Characteristics of Distinctive Chinese Outflow Plumes Associated with Enhanced Submicron Aerosols at the Gosan Climate Observatory

Xiaona Shang, Meehye Lee , Jihyun Han, Eunha Kang, Sang Woo Kim, Örjan Gustafsson, Limseok Chang
Volume: 18 | Issue: 2 | Pages: 330-342
DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0115
PDF | Supplemental material

Ground-Level NO2 in Urban Beijing: Trends, Distribution, and Effects of Emission Reduction Measures

Nianliang Cheng, Yunting Li , Feng Sun, Chen Chen, Buying Wang, Qian Li, Peng Wei, Bingfen Cheng
Volume: 18 | Issue: 2 | Pages: 343-356
DOI: 10.4209/aaqr.2017.02.0092
PDF

Characteristics, Sources, and Health Risk Assessment of Trace Elements in PM10 at an Urban Site in Chengdu, Southwest China

Xin Cheng, Yi Huang , Shi-Peng Zhang, Shi-Jun Ni, Zhi-Jie Long
Volume: 18 | Issue: 2 | Pages: 357-370
DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0112
PDF

Distribution and Source of Chemical Elements in Size-Resolved Particles in Zhengzhou, China: Effects of Regional Transport

Shenbo Wang, Qishe Yan, Fei Yu, Qun Wang, Liuming Yang, Ruiqin Zhang, Shasha Yin
Volume: 18 | Issue: 2 | Pages: 371-385
DOI: 10.4209/aaqr.2017.04.0126
PDF | Supplemental material

Characteristics of Pollutants and Boundary Layer Structure during Two Haze Events in Summer and Autumn 2014 in Shenyang, Northeast China

Xiaolan Li, Yangfeng Wang, Hujia Zhao, Ye Hong, Ningwei Liu, Yanjun Ma
Volume: 18 | Issue: 2 | Pages: 386-396
DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0100
PDF

Seasonal Characteristics of Black Carbon Aerosol and its Potential Source Regions in Baoji, China

Bianhong Zhou, Qiyuan Wang , Qi Zhou, Zhangquan Zhang, Gehui Wang, Ni Fang, Meijuan Li, Junji Cao
Volume: 18 | Issue: 2 | Pages: 397-406
DOI: 10.4209/aaqr.2017.02.0070
PDF

Sensitivity Analysis of PM2.5-Bound Total PCDD/Fs-TEQ Content: In the Case of Wuhu City, China

Weiwei Wang, Kangping Cui , Rong Zhao, Jinning Zhu , Qianli Huang, Wen-Jhy Lee
Volume: 18 | Issue: 2 | Pages: 407-420
DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0507
PDF

Characterization of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and Dibenzofurans of the Flue Gases, Fly Ash and Bottom Ash in a Municipal Solid Waste Incinerator

Yen-Kung Hsieh, Wei-Sheng Chen , Jinning Zhu , Qianli Huang
Volume: 18 | Issue: 2 | Pages: 421-432
DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0564
PDF

Gas- and Water-Phase PAHs Emitted from a Single Hydrogen-Oxygen PEM Fuel Cell

Kuo-Lin Huang , Tsung-Hsuan Tsai, Shui-Jen Chen, How-Ran Chao, Yi-Ming Kuo, Jen-Hsiung Tsai
Volume: 18 | Issue: 2 | Pages: 433-443
DOI: 10.4209/aaqr.2017.10.0410
PDF

PM2.5 Meets Blood: In vivo Damages and Immune Defense

Xiangyu Zhang, Jingjing Kang, Haoxuan Chen, Maosheng Yao , Jinglin Wang
Volume: 18 | Issue: 2 | Pages: 456-470
DOI: 10.4209/aaqr.2017.05.0167
PDF | Supplemental material

Impact of Dust Storms on NPAHs and OPAHs in PM2.5 in Jinan, China, in Spring 2016: Concentrations, Health Risks, and Sources

Pan Jiang, Lingxiao Yang , Xiangfeng Chen, Ying Gao, Yanyan Li, Junmei Zhang, Tong Zhao, Hao Yu, Wenxing Wang
Volume: 18 | Issue: 2 | Pages: 471-484
DOI: 10.4209/aaqr.2017.08.0274
PDF

Intra-Urban Levels, Spatial Variability, Possible Sources and Health Risks of PM2.5 Bound Phthalate Esters in Xi’an

Jingzhi Wang, Zhibao Dong, Xiaoping Li, Meiling Gao, Steven Sai Hang Ho, Gehui Wang, Shun Xiao, Junji Cao
Volume: 18 | Issue: 2 | Pages: 485-496
DOI: 10.4209/aaqr.2017.09.0333
PDF | Supplemental material

Spatial and Temporal Trends of Short-Term Health Impacts of PM2.5 in Iranian Cities; a Modelling Approach (2013-2016)

Philip K. Hopke, Seyed Saeed Hashemi Nazari, Mostafa Hadei, Maryam Yarahmadi, Majid Kermani, Elham Yarahmadi, Abbas Shahsavani
Volume: 18 | Issue: 2 | Pages: 497-504
DOI: 10.4209/aaqr.2017.09.0325
PDF | Supplemental material
;