OPEN ACCESS

List of Articles

Volume 17, Issue 12, December 2017

Cover Page and Content

Characteristics and Sources of Speciated Atmospheric Mercury at a Coastal Site in the East China Sea Region

Lei Zhang, Long Wang, Shuxiao Wang , Hongying Dou, Jianfeng Li, Shu Li, Jiming Hao

Regional Impact of Biomass Burning in Southeast Asia on Atmospheric Aerosols during the 2013 Seven South-East Asian Studies Project

Jie Li , Yuqia Zhang, Zifa Wang, Yele Sun, Pingqing Fu, Yingchun Yang, Huili Huang, Jianjun Li, Qiang Zhang, Chuanyao Lin, Neng-Huei Lin

Characteristics of Particulate-Phase Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in the Atmosphere over the Central Himalayas

Pengfei Chen, Chaoliu Li, Shichang Kang , Maheswar Rupakheti, Arnico K. Panday, Fangping Yan, Quanlian Li, Qianggong Zhang, Junming Guo, Zhenming Ji, Dipesh Rupakheti, Wei Luo

Spatial and Temporal Characteristics and Main Contributing Regions of High PM2.5 Pollution in Hong Kong

Hui Ding, Yonghong Liu, Zhi Yu , Ching Cheung, Juanming Zhan

The Source Apportionment of Primary PM2.5 in an Aerosol Pollution Event over Beijing-Tianjin-Hebei Region using WRF-Chem, China

Yinglong Zhang, Bin Zhu , Jinhui Gao, Hanqing Kang, Peng Yang, Lili Wang, Junke Zhang

Transboundary Transport of Nitrogen Oxides from the Asian Continent to Fukue Island, Japan: Analyses of Long-Range Transport of Nitrogen Compounds

Yasuhiro Sadanaga , Ryo Takaji, Akinori Takami, Hiroshi Bandow

Effects of Seasonality and Transport Route on Chemical Characteristics of PM2.5 and PM2.5-10 in the East Asian Pacific Rim Region

Chi-Fu Yeh, Chon-Lin Lee , Peter Brimblecombe

Chemical Characterization of Wintertime Aerosols over Islands and Mountains in East Asia: Impacts of the Continental Asian Outflow

Shantanu Kumar Pani, Chung-Te Lee , Charles C.-K. Chou, Kojiro Shimada, Shiro Hatakeyama, Akinori Takami, Sheng-Hsiang Wang, Neng-Huei Lin

Characteristics of Summertime Volatile Organic Compounds in the Lower Free Troposphere: Background Measurements at Mt. Fuji

Chang-Feng Ou-Yang, Chih-Chung Chang , Jia-Lin Wang, Kojiro Shimada, Shiro Hatakeyama, Shungo Kato, Jia-Yang Chiu, Guey-Rong Sheu, Neng-Huei Lin

Importance of Long-Range Nitrate Transport Based on Long-Term Observation and Modeling of Dust and Pollutants over East Asia

Itsushi Uno , Kazuo Osada, Keiya Yumimoto, Zhe Wang, Syuichi Itahashi, Xiaole Pan, Yukari Hara, Shigekazu Yamamoto, Tomoaki Nishizawa

Modeling the Long-Range Transport of Particulate Matters for January in East Asia using NAQPMS and CMAQ

Zhe Wang , Syuichi Itahashi, Itsushi Uno, Xiaole Pan, Kazuo Osada, Shigekazu Yamamoto, Tomoaki Nishizawa, Kei Tamura, Zifa Wang

Model Estimation of Sulfate Aerosol Sources Collected at Cape Hedo during an Intensive Campaign in October–November, 2015

Syuichi Itahashi , Shiro Hatakeyama, Kojiro Shimada, Shiori Tatsuta, Yuta Taniguchi, Chak K. Chan, Yong Pyo Kim, Neng-Huei Lin, Akinori Takami

Observed and Modeled Mass Concentrations of Organic Aerosols and PM2.5 at Three Remote Sites around the East China Sea: Roles of Chemical Aging

Yugo Kanaya , Hitoshi Matsui, Fumikazu Taketani, Xiaole Pan, Yuichi Komazaki, Zifa Wang, Limseok Chang, Daeil Kang, Minhyeok Choi, Sung-Yong Kim, Chang-Hee Kang, Akinori Takami, Hiroshi Tanimoto, Kohei Ikeda, Kazuyo Yamaji

Measurement of Ambient PAHs in Kumamoto: Differentiating Local and Transboundary Air Pollution

Taichi Sugiyama, Kojiro Shimada , Kaori Miura, Neng-Huei Lin, Yong Pyo Kim, Chak K. Chan, Akinori Takami, Shiro Hatakeyama

Contributions of Long-Range Transported and Locally Emitted Nitrate in Size-Segregated Aerosols in Japan at Kyushu and Okinawa

Shiori Tatsuta, Kojiro Shimada, Chak K. Chan, Yong Pyo Kim, Neng-Huei Lin, Akinori Takami, Shiro Hatakeyama

Concentration Variations in Particulate Matter in Seoul Associated with Asian Dust and Smog Episodes

Young Sung Ghim , Jin Young Kim, Young-Soo Chang

Transboundary and Local Air Pollutants in Western Japan Distinguished on the Basis of Ratios of Metallic Elements in Size-Segregated Aerosols

Yuta Taniguchi, Kojiro Shimada, Akinori Takami, Neng-Huei Lin, Chak K. Chan, Yong Pyo Kim, Shiro Hatakeyama

Spatial and Temporal Variation of PM2.5 and Atmospheric PCDD/Fs in Northern Taiwan during Winter Monsoon and Local Pollution Episodes

Kai Hsien Chi , Yi Na Li, Ngo Tuan Hung

A Simulation Study on PM2.5 Sources and Meteorological Characteristics at the Northern Tip of Taiwan in the Early Stage of the Asian Haze Period

Ming-Tung Chuang , Charles C.-K. Chou, Neng-Huei Lin, Akinori Takami, Ta-Chih Hsiao, Tang-Huang Lin, Joshua S. Fu, Shantanu Kumar Pani, Yun-Ru Lu, Tsung-Yeh Yang

Influence of Different Foreign Emissions Inventories on Simulated, Ground-Level Ozone in the Seoul Metropolitan Area during May 2014

Byeong-Uk Kim, Seunghee You, Hyun Cheol Kim, Yongjae Lim, Insuk Suh, Jae-Bum Lee, Jung-Hun Woo, Soontae Kim
;