OPEN ACCESS

List of Articles

Volume 17, Issue 12, December 2017

Cover Page and Content

Preface to Special Issue - Long-range transported air pollutants in East Asia ― Observation, measurements, and model analysis

Shiro Hatakeyama , Yong Pyo Kim, Ta-Chih Hsiao, Kazuhide Matsuda, Daniel A. Jaffe
Volume: 17 | Issue: 12 | Pages: I-II
DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.lrt
PDF

Characteristics and Sources of Speciated Atmospheric Mercury at a Coastal Site in the East China Sea Region

Lei Zhang, Long Wang, Shuxiao Wang , Hongying Dou, Jianfeng Li, Shu Li, Jiming Hao
Volume: 17 | Issue: 12 | Pages: 2913-2923
DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0402
PDF | Supplemental material

Regional Impact of Biomass Burning in Southeast Asia on Atmospheric Aerosols during the 2013 Seven South-East Asian Studies Project

Jie Li , Yuqia Zhang, Zifa Wang, Yele Sun, Pingqing Fu, Yingchun Yang, Huili Huang, Jianjun Li, Qiang Zhang, Chuanyao Lin, Neng-Huei Lin
Volume: 17 | Issue: 12 | Pages: 2924-2941
DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0422
PDF

Characteristics of Particulate-Phase Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in the Atmosphere over the Central Himalayas

Pengfei Chen, Chaoliu Li, Shichang Kang , Maheswar Rupakheti, Arnico K. Panday, Fangping Yan, Quanlian Li, Qianggong Zhang, Junming Guo, Zhenming Ji, Dipesh Rupakheti, Wei Luo
Volume: 17 | Issue: 12 | Pages: 2942-2954
DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0385
PDF

Spatial and Temporal Characteristics and Main Contributing Regions of High PM2.5 Pollution in Hong Kong

Hui Ding, Yonghong Liu, Zhi Yu , Ching Cheung, Juanming Zhan
Volume: 17 | Issue: 12 | Pages: 2955-2965
DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0412
PDF

The Source Apportionment of Primary PM2.5 in an Aerosol Pollution Event over Beijing-Tianjin-Hebei Region using WRF-Chem, China

Yinglong Zhang, Bin Zhu , Jinhui Gao, Hanqing Kang, Peng Yang, Lili Wang, Junke Zhang
Volume: 17 | Issue: 12 | Pages: 2966-2980
DOI: 10.4209/aaqr.2016.10.0442
PDF | Supplemental material

Transboundary Transport of Nitrogen Oxides from the Asian Continent to Fukue Island, Japan: Analyses of Long-Range Transport of Nitrogen Compounds

Yasuhiro Sadanaga , Ryo Takaji, Akinori Takami, Hiroshi Bandow
Volume: 17 | Issue: 12 | Pages: 2981-2987
DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0557
PDF | Supplemental material

Effects of Seasonality and Transport Route on Chemical Characteristics of PM2.5 and PM2.5-10 in the East Asian Pacific Rim Region

Chi-Fu Yeh, Chon-Lin Lee , Peter Brimblecombe
Volume: 17 | Issue: 12 | Pages: 2988-3005
DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0569
PDF | Supplemental material

Chemical Characterization of Wintertime Aerosols over Islands and Mountains in East Asia: Impacts of the Continental Asian Outflow

Shantanu Kumar Pani, Chung-Te Lee , Charles C.-K. Chou, Kojiro Shimada, Shiro Hatakeyama, Akinori Takami, Sheng-Hsiang Wang, Neng-Huei Lin
Volume: 17 | Issue: 12 | Pages: 3006-3036
DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0097
PDF | Supplemental material

Characteristics of Summertime Volatile Organic Compounds in the Lower Free Troposphere: Background Measurements at Mt. Fuji

Chang-Feng Ou-Yang, Chih-Chung Chang , Jia-Lin Wang, Kojiro Shimada, Shiro Hatakeyama, Shungo Kato, Jia-Yang Chiu, Guey-Rong Sheu, Neng-Huei Lin
Volume: 17 | Issue: 12 | Pages: 3037-3051
DOI: 10.4209/aaqr.2017.04.0144
PDF | Supplemental material

Importance of Long-Range Nitrate Transport Based on Long-Term Observation and Modeling of Dust and Pollutants over East Asia

Itsushi Uno , Kazuo Osada, Keiya Yumimoto, Zhe Wang, Syuichi Itahashi, Xiaole Pan, Yukari Hara, Shigekazu Yamamoto, Tomoaki Nishizawa
Volume: 17 | Issue: 12 | Pages: 3052-3064
DOI: 10.4209/aaqr.2016.11.0494
PDF

Modeling the Long-Range Transport of Particulate Matters for January in East Asia using NAQPMS and CMAQ

Zhe Wang , Syuichi Itahashi, Itsushi Uno, Xiaole Pan, Kazuo Osada, Shigekazu Yamamoto, Tomoaki Nishizawa, Kei Tamura, Zifa Wang
Volume: 17 | Issue: 12 | Pages: 3065-3078
DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0534
PDF | Supplemental material

Model Estimation of Sulfate Aerosol Sources Collected at Cape Hedo during an Intensive Campaign in October–November, 2015

Syuichi Itahashi , Shiro Hatakeyama, Kojiro Shimada, Shiori Tatsuta, Yuta Taniguchi, Chak K. Chan, Yong Pyo Kim, Neng-Huei Lin, Akinori Takami
Volume: 17 | Issue: 12 | Pages: 3079-3090
DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0592
PDF

Observed and Modeled Mass Concentrations of Organic Aerosols and PM2.5 at Three Remote Sites around the East China Sea: Roles of Chemical Aging

Yugo Kanaya , Hitoshi Matsui, Fumikazu Taketani, Xiaole Pan, Yuichi Komazaki, Zifa Wang, Limseok Chang, Daeil Kang, Minhyeok Choi, Sung-Yong Kim, Chang-Hee Kang, Akinori Takami, Hiroshi Tanimoto, Kohei Ikeda, Kazuyo Yamaji
Volume: 17 | Issue: 12 | Pages: 3091-3105
DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0573
PDF | Supplemental material

Measurement of Ambient PAHs in Kumamoto: Differentiating Local and Transboundary Air Pollution

Taichi Sugiyama, Kojiro Shimada , Kaori Miura, Neng-Huei Lin, Yong Pyo Kim, Chak K. Chan, Akinori Takami, Shiro Hatakeyama
Volume: 17 | Issue: 12 | Pages: 3106-3118
DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0585
PDF | Supplemental material

Contributions of Long-Range Transported and Locally Emitted Nitrate in Size-Segregated Aerosols in Japan at Kyushu and Okinawa

Shiori Tatsuta, Kojiro Shimada, Chak K. Chan, Yong Pyo Kim, Neng-Huei Lin, Akinori Takami, Shiro Hatakeyama
Volume: 17 | Issue: 12 | Pages: 3119-3127
DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0587
PDF | Supplemental material

Concentration Variations in Particulate Matter in Seoul Associated with Asian Dust and Smog Episodes

Young Sung Ghim , Jin Young Kim, Young-Soo Chang
Volume: 17 | Issue: 12 | Pages: 3128-3140
DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0414
PDF

Transboundary and Local Air Pollutants in Western Japan Distinguished on the Basis of Ratios of Metallic Elements in Size-Segregated Aerosols

Yuta Taniguchi, Kojiro Shimada, Akinori Takami, Neng-Huei Lin, Chak K. Chan, Yong Pyo Kim, Shiro Hatakeyama
Volume: 17 | Issue: 12 | Pages: 3141-3150
DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0578
PDF | Supplemental material

Spatial and Temporal Variation of PM2.5 and Atmospheric PCDD/Fs in Northern Taiwan during Winter Monsoon and Local Pollution Episodes

Kai Hsien Chi , Yi Na Li, Ngo Tuan Hung
Volume: 17 | Issue: 12 | Pages: 3151-3165
DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0095
PDF | Supplemental material

A Simulation Study on PM2.5 Sources and Meteorological Characteristics at the Northern Tip of Taiwan in the Early Stage of the Asian Haze Period

Ming-Tung Chuang , Charles C.-K. Chou, Neng-Huei Lin, Akinori Takami, Ta-Chih Hsiao, Tang-Huang Lin, Joshua S. Fu, Shantanu Kumar Pani, Yun-Ru Lu, Tsung-Yeh Yang
Volume: 17 | Issue: 12 | Pages: 3166-3178
DOI: 10.4209/aaqr.2017.05.0185
PDF | Supplemental material

Influence of Different Foreign Emissions Inventories on Simulated, Ground-Level Ozone in the Seoul Metropolitan Area during May 2014

Byeong-Uk Kim, Seunghee You, Hyun Cheol Kim, Yongjae Lim, Insuk Suh, Jae-Bum Lee, Jung-Hun Woo, Soontae Kim
Volume: 17 | Issue: 12 | Pages: 3179-3193
DOI: 10.4209/aaqr.2017.05.0165
PDF | Supplemental material

Comparison of Aerosol Hygroscopcity, Volatility, and Chemical Composition between a Suburban Site in the Pearl River Delta Region and a Marine Site in Okinawa

Mingfu Cai, Haobo Tan , Chak K. Chan, Michihiro Mochida, Shiro Hatakeyama, Yutaka Kondo, Misha I. Schurman, Hanbing Xu, Fei Li, Kojiro Shimada, Liu Li, Yange Deng, Hikari Yai, Atsushi Matsuki, Yiming Qin, Jun Zhao
Volume: 17 | Issue: 12 | Pages: 3194-3208
DOI: 10.4209/aaqr.2017.01.0020
PDF

Physicochemical Properties of Individual Airborne Particles in Beijing during Pollution Periods

Wenhua Wang, Longyi Shao , Menglong Guo, Cong Hou, Jiaoping Xing, Fan Wu
Volume: 17 | Issue: 12 | Pages: 3209-3219
DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0116
PDF | Supplemental material

Optimized Broadband Extinction Method for Retrieving 500 nm AOD with Long-Term Direct Solar Radiation: Model Test and Application

Jinyuan Xin , Yongjing Ma , Ruixia Liu, Lingbin Kong, Lili Wang, Yining Ma, Wenyu Zhang
Volume: 17 | Issue: 12 | Pages: 3220-3229
DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0591
PDF

Aircraft Measurements of the Aerosol Spatial Distribution and Relation with Clouds over Eastern China

Jian Hao, Yan Yin , Xiang Kuang, Jinghua Chen, Liang Yuan, Hui Xiao, Zihua Li, Meijuan Pu, Jia Wang, Xuedong Zhou, Yuwen Chen, Yixiao Wu
Volume: 17 | Issue: 12 | Pages: 3230-3243
DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0576
PDF

Dynamic Monitoring of the Strong Sandstorm Migration in Northern and Northwestern China via Satellite Data

Qinghua Su, Lin Sun , Yikun Yang, Xueying Zhou, Ruibo Li, Shangfeng Jia
Volume: 17 | Issue: 12 | Pages: 3244-3252
DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0600
PDF
;