OPEN ACCESS

List of Articles

Volume 17, Issue 4, April 2017

Cover Page and Content

Effects of Injection Pressure on Geological CO2 Storage in the Northwest Taiwan Basin

Chun-Ping Jen , Cai Li , Keni Zhang

Decomposition Analysis of CO2 Emissions from Coal - Sourced Electricity Production in South Africa

Mohamed Beidari, Sue-Jane Lin , Charles Lewis

Filtration Properties of Nanofiber/Microfiber Mixed Filter and Prediction of its Performance

Hyun-Jin Choi, Mikio Kumita , Sho Hayashi, Hisashi Yuasa, Mie Kamiyama, Takafumi Seto, Chuen-Jinn Tsai, Yoshio Otani

Study of the Oil Mist Filtration Performance: Pressure Drop Characteristics and Filter Efficiency Model

Jie Zhang, Wuxuan Pan, Zhengwei Long , Congcong Wang, Zhuangbo Feng

Direct Simulation Monte Carlo Method for Acoustic Agglomeration under Standing Wave Condition

Fengxian Fan , Mingjun Zhang, Zhengbiao Peng, Jun Chen, Mingxu Su, Behdad Moghtaderi, Elham Doroodchi

Reburning Treatment of the Froths Obtained after the Flotation of Incinerator Fly Ash

Guo-Xia Wei, Han-Qiao Liu , Fang Liu, Rui Zhang, Yu-Wen Zhu, Si-Yu Gao

Impact of Magnetic Tube on Pollutant Emissions from the Diesel Engine

Chia-Yang Chen, Wen-Jhy Lee, John Kennedy Mwangi , Lin-Chi Wang , Jau-Huai Lu

Characterization of Inorganic Elements within PM2.5 and PM10 Fractions of Fly Ashes from Coal-Fired Power Plants

Zhiyong Li , Yaqin Ji, Huiqiao Ma, Peng Zhao, Xiangchao Zeng, Songtao Liu, Yunjun Jiang, Lei Wang, Aiqin Liu, Huiying Gao, Fude Liu, John Kennedy Mwangi
;