OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: n-alkanes

Pollution Characteristics and Source Apportionment of PM2.5-Bound n-Alkanes in the Yangtze River Delta, China

Zhenyu Hong, Youwei Hong, Han Zhang, Jinsheng Chen , Lingling Xu, Junjun Deng, Wenjiao Du, Yanru Zhang, Hang Xiao

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0566 | Volume: 17| Issue: 8| Pages: 1985-1998
PDF


;