OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Xi’an

Impact of Meteorological Parameters and Gaseous Pollutants on PM2.5 and PM10 Mass Concentrations during 2010 in Xi’an, China

Ping Wang, Junji Cao , Xuexi Tie, Gehui Wang, Guohui Li, Tafeng Hu, Yaoting Wu, Yunsheng Xu, Gongdi Xu, Youzhi Zhao, Wenci Ding, Huikun Liu, Rujin Huang, Changlin Zhan

DOI: 10.4209/aaqr.2015.05.0380 | Volume: 15| Issue: 5| Pages: 1844-1854
PDF


Indoor Air Pollution Levels in Decorated Residences and Public Places over Xi’an, China

Tian Chang, Dongxiao Ren, Zhenxing Shen , Yu Huang, Jian Sun, Junji Cao, Jiyang Zhou, Hongxia Liu, Hongmei Xu, Chunli Zheng, Hua Pan, Chi He

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0542 | Volume: 17| Issue: 9| Pages: 2197-2205
PDF | Supplemental material


;