OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: VOCs

Excess Lifetime Cancer Risk Assessment of Volatile Organic Compounds Emitted from a Petrochemical Industrial Complex

 

Ming-Jen Chen, Ching-Ho Lin, Chin-Hsing Lai, Li-Hsin Cheng, Ya-Hui Yang, Li-Jen Huang, Shu-Hsing Yeh, Hui-Tsung Hsu

DOI: 10.4209/aaqr.2015.05.0372 | Volume: 16| Issue: 8| Pages: 1954-1966
PDF | Supplemental material


Indoor VOCs from Religious and Ritual Burning Practices in India

Shamsh Pervez , Shippi Dewangan, Rajan Chakrabarty, Barbara Zielinska

DOI: 10.4209/aaqr.2013.09.0291 | Volume: 14| Issue: 5| Pages: 1418-1430
PDF


Volatile Organic Compounds in Roadside Environment of Hong Kong

Kin Fai Ho , Steven Sai Hang Ho, Shun Cheng Lee, Peter Kwok Keung Louie, Junji Cao, Wenjing Deng

DOI: 10.4209/aaqr.2012.10.0278 | Volume: 13| Issue: 4| Pages: 1331-1347
PDF


Analysis on Ambient Volatile Organic Compounds and their Human Gene Targets

Xiao Hua, Yi-Jing Wu, Xiaoqi Zhang, Shumin Cheng, Xiao Wang, Jun Chu , Qianli Huang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.08.0320 | Volume: 18| Issue: 10| Pages: 2654-2665
PDF


;