OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Selective catalytic reduction

Effects of Selective Catalytic Reduction on the Emissions of Persistent Organic Pollutants from a Heavy-Duty Diesel Engine

Nicholas Kiprotich Cheruiyot, Lin-Chi Wang , Sheng-Lun Lin , Hsi-Hsien Yang, Yu-Ting Chen

DOI: 10.4209/aaqr.2017.04.0129 | Volume: 17| Issue: 6| Pages: 1658-1665
PDF | Supplemental material


High Resistance to Na Poisoning of the V2O5-Ce(SO4)2/TiO2 Catalyst for the NO SCR Reaction

Yanrong Chen, Mingxuan Wang, Xuesen Du , Jingyu Ran, Li Zhang, Dingling Tang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0521 | Volume: 18| Issue: 12| Pages: 2948-2955
PDF


Enhanced Activity of Nb-modified CeO2/TiO2 Catalyst for the Selective Catalytic Reduction of NO with NH3

Ye Jiang , Changzhong Bao, Shaojun Liu, Guitao Liang, Mingyuan Lu, Chengzhen Lai, Weiyun Shi, Shiyuan Ma

DOI: 10.4209/aaqr.2018.02.0059 | Volume: 18| Issue: 8| Pages: 2121-2130
PDF


Deactivation of Ce-Ti Oxide Catalyst by K3PO4 for the Selective Catalytic Reduction of NO with NH3

Ye Jiang , Chengzhen Lai, Shaojun Liu, Guitao Liang, Changzhong Bao, Weiyun Shi, Shiyuan Ma

DOI: 10.4209/aaqr.2018.06.0215 | Volume: 19| Issue: 2| Pages: 422-430
PDF | Supplemental material


Regeneration of Potassium Poisoned Catalysts for the Selective Catalytic Reduction of NO with NH3

Shaojun Liu, Peidong Ji, Dong Ye, Ruiyang Qu, Chenghang Zheng, Xiang Gao

DOI: 10.4209/aaqr.2018.07.0273 | Volume: 19| Issue: 3| Pages: 649-656
PDF | Supplemental material


;