OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Primary biological aerosol particles (PBAP)

Bioaerosol Concentrations and Size Distributions during the Autumn and Winter Seasons in an Industrial City of Central China

Ting Liu, L.-W. Antony Chen , Mi Zhang, John G. Watson, Judith C. Chow, Junji Cao, Hongyu Chen, Wei Wang, Jiaquan Zhang, Changlin Zhan, Hongxia Liu, Jingru Zheng, Naiwen Chen, Ruizhen Yao, Wensheng Xiao

DOI: 10.4209/aaqr.2018.11.0422 | Volume: 19| Issue: 5| Pages: 1095-1104
PDF


;