OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Polycyclic aromatic hydrocarbons

Influence of Biomass Burning on the Levels of Atmospheric Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Their Nitro Derivatives in Chiang Mai, Thailand

Thanyarat Chuesaard, Thaneeya Chetiyanukornkul, Takayuki Kameda, Kazuichi Hayakawa, Akira Toriba

DOI: 10.4209/aaqr.2013.05.0161 | Volume: 14| Issue: 4| Pages: 1247-1257
PDF | Supplemental material


Effect of Relative Humidity on Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Emissions from Smoldering Incense

Tzu Ting Yang , Shaw Tao Lin, Hsueh Fen Hung, Ruei Hao Shie, Jyun Jie Wu

DOI: 10.4209/aaqr.2012.07.0182 | Volume: 13| Issue: 2| Pages: 662-671
PDF


Particle-bound PAHs and Particle-extract-induced Cytotoxicity of Emission from a Diesel-generator Fuelled with Soy-biodiesel

Jen-Hsiung Tsai, Kuo-Lin Huang, Chuen-Huey Chiu, Chih-Chung Lin, Wen-Chien Kuo, Wen-Yinn Lin, Hso-Chi Chaung, Tsung-Hui Yang, Shui-Jen Chen

DOI: 10.4209/aaqr.2011.08.0119 | Volume: 11| Issue: 7| Pages: 822-836
PDF


Characteristics of Particulate-Phase Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in the Atmosphere over the Central Himalayas

Pengfei Chen, Chaoliu Li, Shichang Kang , Maheswar Rupakheti, Arnico K. Panday, Fangping Yan, Quanlian Li, Qianggong Zhang, Junming Guo, Zhenming Ji, Dipesh Rupakheti, Wei Luo

DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0385 | Volume: 17| Issue: 12| Pages: 2942-2954
PDF


Emissions of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Particle-Bound Metals from a Diesel Engine Generator Fueled with Waste Cooking Oil-Based Biodiesel Blends

Sheng-Lun Lin, Jen-Hsiung Tsai, Shui-Jen Chen , Kuo-Lin Huang, Chih-Chung Lin, Ho-Tsang Huang, Yi-Chin Hsieh, Chuen-Huey Chiu

DOI: 10.4209/aaqr.2017.04.0151 | Volume: 17| Issue: 6| Pages: 1679-1689
PDF


Source Apportionment and Risk Assessment of Atmospheric Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Lhasa, Tibet, China

Pengfei Chen, Shichang Kang , Chaoliu Li, Quanlian Li, Fangping Yan, Junming Guo, Zhenming Ji, Qianggong Zhang, Zhaofu Hu, Lekhendra Tripathee, Mika Sillanpää

DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0603 | Volume: 18| Issue: 5| Pages: 1294-1304
PDF


Research Progress of Gaseous Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Purification by Adsorption

Xiong Yang, Ziyi Li , Yingshu Liu, Yi Xing, Jinchao Wei, Bentao Yang, Chuanzhao Zhang, Ralph T. Yang, Chuen-Jinn Tsai

DOI: 10.4209/aaqr.2018.11.0398 | Volume: 19| Issue: 4| Pages: 911-924
PDF


;