OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: PAHs, Diurnal variations

Diurnal Variations of Particle-bound PAHs at a Traffic Site in Xiamen, China

Shui-Ping Wu , Xin-Hong Wang, Jin-Ming Yan, Meng-Meng Zhang, Hua-Sheng Hong

DOI: 10.4209/aaqr.2010.05.0040 | Volume: 10| Issue: 5| Pages: 497-506
PDF


;