OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Fine particulate matter

Measurement and Analysis of Fine Particulate Matter (PM2.5) in Urban Areas of Pakistan

Anjum Rasheed, Viney P. Aneja , Anantha Aiyyer, Uzaira Rafique

DOI: 10.4209/aaqr.2014.10.0269 | Volume: 15| Issue: 2| Pages: 426-439
PDF | Supplemental material


Chemical Characterization of Submicron Aerosol Particles in Santiago de Chile

Samara Carbone , Sanna Saarikoski, Anna Frey, Felipe Reyes, Paula Reyes, Marcela Castillo, Ernesto Gramsch, Pedro Oyola, John Jayne, Douglas R. Worsnop, Risto Hillamo

DOI: 10.4209/aaqr.2012.10.0261 | Volume: 13| Issue: 2| Pages: 462-473
PDF


Quantification of Non-Linear Dynamics and Chaos of Ambient Particulate Matter Concentrations in Muzaffarabad City

Sharjil Saeed, Wajid Aziz, Muhammad Rafique , Imtiaz Ahmad, Kimberlee J. Kearfott, Salma Batoolb

DOI: 10.4209/aaqr.2016.04.0137 | Volume: 17| Issue: 3| Pages: 849-856
PDF


Effects of Chemical Composition of PM2.5 on Visibility in a Semi-Rural City of Sichuan Basin

Yun-Chun Li , Man Shu, Steven Sai Hang Ho , Jian-Zhen Yu, Zi-Bing Yuan, Zi-Fang Liu, Xian-Xiang Wang, Xiao-Qing Zhao

DOI: 10.4209/aaqr.2017.08.0264 | Volume: 18| Issue: 4| Pages: 957-968
PDF | Supplemental material


Association of Cardiovascular Responses in Mice with Source-apportioned PM2.5 Air Pollution in Beijing

Polina Maciejczyk, Lan Jin, Jing-Shiang Hwang, Xinbiao Guo, Mianhua Zhong, George Thurston, Qingshan Qu, Junfeng Zhang, Qinghua Sun, Lung-Chi Chen

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0504 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1839-1852
PDF


Chemical Characteristics and Source Apportionment of PM2.5 during Winter in the Southern Part of Urumqi, China

Yusan Turap, Suwubinuer Rekefu, Guo Wang, Dilinuer Talifu , Bo Gao , Tuergong Aierken, Shen Hao, Xinming Wang, Yalkunjan Tursun, Mailikezhati Maihemuti, Ailijiang Nuerla

DOI: 10.4209/aaqr.2018.12.0454 | Volume: 19| Issue: 6| Pages: 1325-1337
PDF | Supplemental material


;