OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Coal-fired power plant

Characterization of Inorganic Elements within PM2.5 and PM10 Fractions of Fly Ashes from Coal-Fired Power Plants

Zhiyong Li , Yaqin Ji, Huiqiao Ma, Peng Zhao, Xiangchao Zeng, Songtao Liu, Yunjun Jiang, Lei Wang, Aiqin Liu, Huiying Gao, Fude Liu, John Kennedy Mwangi

DOI: 10.4209/aaqr.2017.02.0071 | Volume: 17| Issue: 4| Pages: 1105-1116
PDF


;