OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Aeolian dust

The Horizontal and Vertical Characteristics of Aeolian Dust from Riverbed

Jin-Yuan Syu, Yu-Chih Cheng, Yuan-Yi Kao, Chi-Sung Liang, Yeou-Lih Yan, Chane-Yu Lai, Chang-Tang Chang, Chih-Chieh Chen, Chea-Yuan Young, Yee-Lin Wu, Wen-Yinn Lin

DOI: 10.4209/aaqr.2016.08.0347 | Volume: 16| Issue: 12| Pages: 3026-3036
PDF


;