OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Yunnan-Guizhou plateau

Impact of Biomass Burning in South and Southeast Asia on Background Aerosol in Southwest China

Yuanxin Liang, Huizheng Che , Ke Gui, Yu Zheng, Xianyi Yang, Xiaopan Li, Chao Liu, Zhizhong Sheng, Tianze Sun, Xiaoye Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.08.0324 | Volume: 19| Issue: 5| Pages: 1188-1204
PDF


;