OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Water-soluble ions

Regional Characteristics of Air Pollutants during Heavy Haze Events in the Yangtze River Delta, China

Honglei Wang , Bin Zhu, Lijuan Shen, Honghui Xu, Junlin An, Chen Pan, Yue'e Li, Duanyang Liu

DOI: 10.4209/aaqr.2015.09.0551 | Volume: 16| Issue: 9| Pages: 2159-2171
PDF | Supplemental material


Characterization of Particulate Matter, Ions and OC/EC in a Museum in Shanghai, China

Guangli Xiu , Xin Wu, Lina Wang, Yuanxiang Chen, Ying Yu, Fangyuan Xu, Laiming Wu

DOI: 10.4209/aaqr.2014.07.0147 | Volume: 15| Issue: 4| Pages: 1240-1250
PDF


Chemical Composition of PM2.5 Based on Two-Year Measurements at an Urban Site in Beijing

Guoyuan Hu, Junying Sun, Yangmei Zhang , Xiaojing Shen, Yun Yang

DOI: 10.4209/aaqr.2014.11.0284 | Volume: 15| Issue: 5| Pages: 1748-1759
PDF


Influences of Beehive Firework Displays on Ambient Fine Particles during the Lantern Festival in the YanShuei Area of Southern Taiwan

Chih-Chung Lin, Kuo-Lin Huang, Hsiu-Lin Chen, Jen-Hsiung Tsai, Yu-Ping Chiu, Jia-Twu Lee, Shui-Jen Chen

DOI: 10.4209/aaqr.2014.09.0201 | Volume: 14| Issue: 7| Pages: 1998-2009
PDF


Water-soluble Ions in PM2.5 on the Qianhu Campus of Nanchang University, Nanchang City: Indoor-Outdoor Distribution and Source Implications

Hong Huang, Changwei Zou , Junji Cao, PoKeung Tsang, Fangxu Zhu, Chenglong Yu, Shujuan Xue

DOI: 10.4209/aaqr.2011.11.0219 | Volume: 12| Issue: 3| Pages: 435-443
PDF


Characterization of Dicarboxylates and Inorganic Ions in Urban PM10 Aerosols in the Eastern Central India

Dhananjay K. Deshmukh, Ying I. Tsai , Manas K. Deb , Stelyus L. Mkoma

DOI: 10.4209/aaqr.2011.10.0160 | Volume: 12| Issue: 4| Pages: 592-607
PDF


Influence of an Asian Dust Storm and Southeast Asian Biomass Burning on the Characteristics of Seashore Atmospheric Aerosols in Southern Taiwan

Jen-Hsiung Tsai, Kuo-Lin Huang, Neng-Huei Lin, Shui-Jen Chen , Ta-Chang Lin, Shih-Chieh Chen, Chih-Chung Lin, Shih-Chieh Hsu, Wen-Yinn Lin

DOI: 10.4209/aaqr.2012.07.0201 | Volume: 12| Issue: 6| Pages: 1105-1115
PDF


Chemical Composition of Water-soluble Ions and Carbonate Estimation in Spring Aerosol at a Semi-arid Site of Tongyu, China

Zhenxing Shen , Xin Wang, Renjian Zhang, Kaifai Ho, Junji Cao, Meigeng Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2011.02.0010 | Volume: 11| Issue: 4| Pages: 360-368
PDF


Chemical Characteristics of Submicron Particles in Winter in Xi’an

Zhenxing Shen , Junji Cao, Zhi Tong, Suixin Liu, Lingala Siva Sankara Reddy, Yuemei Han, Ting Zhang, Juan Zhou

DOI: 10.4209/aaqr.2008.10.0050 | Volume: 9| Issue: 1| Pages: 80-93
PDF


Characteristics of Major PM2.5 Components during Winter in Tianjin, China

Weifang Li , Zhipeng Bai, Aixia Liu, Jun Chen, Li Chen

DOI: 10.4209/aaqr.2008.11.0054 | Volume: 9| Issue: 1| Pages: 105-119
PDF


Characteristics and Receptor Modeling of Atmospheric PM2.5 at Urban and Rural Sites in Pingtung, Taiwan

W. C. Wang, K. S. Chen , S. J. Chen, C. C. Lin, J. H. Tsai, C. H. Lai, S. K. Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2007.09.0039 | Volume: 8| Issue: 2| Pages: 112-129
PDF


;