OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Urumqi

Autumn and Wintertime Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in PM2.5 and PM2.5–10 from Urumqi, China

Yi Li Mire A Bu Da Limu, Di Li Nuer Ta LiFu , A Bu Lizi Yi Miti, Xinming Wang, Xiang Ding

DOI: 10.4209/aaqr.2012.05.0130 | Volume: 13| Issue: 1| Pages: 407-414
PDF


Chemical Characteristics and Source Apportionment of PM2.5 during Winter in the Southern Part of Urumqi, China

Yusan Turap, Suwubinuer Rekefu, Guo Wang, Dilinuer Talifu , Bo Gao , Tuergong Aierken, Shen Hao, Xinming Wang, Yalkunjan Tursun, Mailikezhati Maihemuti, Ailijiang Nuerla

DOI: 10.4209/aaqr.2018.12.0454 | Volume: 19| Issue: 6| Pages: 1325-1337
PDF | Supplemental material


;