OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: UAV

The Horizontal and Vertical Characteristics of Aeolian Dust from Riverbed

Jin-Yuan Syu, Yu-Chih Cheng, Yuan-Yi Kao, Chi-Sung Liang, Yeou-Lih Yan, Chane-Yu Lai, Chang-Tang Chang, Chih-Chieh Chen, Chea-Yuan Young, Yee-Lin Wu, Wen-Yinn Lin

DOI: 10.4209/aaqr.2016.08.0347 | Volume: 16| Issue: 12| Pages: 3026-3036
PDF


Investigating the Role of Meteorological Factors in the Vertical Variation in PM2.5 by Unmanned Aerial Vehicle Measurement

Si-Jia Lu, Dongsheng Wang, Zhanyong Wang , Bai Li, Zhong-Ren Peng, Xiao-Bing Li, Ya Gao

DOI: 10.4209/aaqr.2018.07.0266 | Volume: 19| Issue: 7| Pages: 1493-1507
PDF | Supplemental material


;