OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Tibetan Plateau

Black Carbon Aerosols at Mt. Muztagh Ata, a High-Altitude Location in the Western Tibetan Plateau

Chong-Shu Zhu , Jun-Ji Cao , Bai-Qing Xu, Ru-Jin Huang, Ping Wang, Kin-Fai Ho, Zhen-Xing Shen, Sui-Xin Liu, Yong-Ming Han, Xue-Xi Tie, Zhu-Zi Zhao, L.-W. Antony Chen

DOI: 10.4209/aaqr.2015.04.0255 | Volume: 16| Issue: 3| Pages: 752-763
PDF


Individual Particle Analysis of Atmospheric Aerosols at Nam Co, Tibetan Plateau

Zhiyuan Cong, Shichang Kang , Shuping Dong, Yulan Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2008.12.0064 | Volume: 9| Issue: 3| Pages: 323-331
PDF


Source Apportionment and Risk Assessment of Atmospheric Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Lhasa, Tibet, China

Pengfei Chen, Shichang Kang , Chaoliu Li, Quanlian Li, Fangping Yan, Junming Guo, Zhenming Ji, Qianggong Zhang, Zhaofu Hu, Lekhendra Tripathee, Mika Sillanpää

DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0603 | Volume: 18| Issue: 5| Pages: 1294-1304
PDF


Spatial and Temporal Variations of Gaseous and Particulate Pollutants in Six Sites in Tibet, China, during 2016–2017

Pengfei Chen, Shichang Kang , Junhua Yang, Tao Pu, Chaoliu Li, Junming Guo, Lekhendra Tripathee

DOI: 10.4209/aaqr.2018.10.0360 | Volume: 19| Issue: 3| Pages: 516-527
PDF


;