OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: TVOC

Indoor Air Pollution Levels in Decorated Residences and Public Places over Xi’an, China

Tian Chang, Dongxiao Ren, Zhenxing Shen , Yu Huang, Jian Sun, Junji Cao, Jiyang Zhou, Hongxia Liu, Hongmei Xu, Chunli Zheng, Hua Pan, Chi He

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0542 | Volume: 17| Issue: 9| Pages: 2197-2205
PDF | Supplemental material


;