OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Sulfate

Analysis of Organic Aerosol in Fukuoka, Japan Using a PMF Method

Akinori Takami , Takao Miyoshi, Satoshi Irei, Ayako Yoshino, Kei Sato, Atsushi Shimizu, Masahiko Hayashi, Keiichiro Hara, Naoki Kaneyasu, Shiro Hatakeyama

DOI: 10.4209/aaqr.2015.03.0145 | Volume: 16| Issue: 2| Pages: 314-322
PDF


An Observation-Based Model for Secondary Inorganic Aerosols

Jian Xue, Zibing Yuan , Jian Zhen Yu, Alexis K.H. Lau

DOI: 10.4209/aaqr.2013.06.0188 | Volume: 14| Issue: 3| Pages: 862-878
PDF | Supplemental material


Air Quality Measurements from the Southern Particulate Matter Supersite in Taiwan

Ching-Ho Lin , Yee-Lin Wu, Chin-Hsing Lai, John G. Watson, Judith C. Chow

DOI: 10.4209/aaqr.2008.04.0012 | Volume: 8| Issue: 3| Pages: 233-264
PDF


Characteristics and Compositions of Airborne Fine Particulate Matter in Southwest Ohio, USA

Chunjuan Xie, Mingming Lu , Kaiqi Li, Jian Li, Anna L. Kelley

DOI: 10.4209/aaqr.2017.08.0256 | Volume: 18| Issue: 10| Pages: 2565-2574
PDF


Characteristics and Formation Mechanisms of Sulfate and Nitrate in Size-segregated Atmospheric Particles from Urban Guangzhou, China

Feng Jiang, Fengxian Liu, Qinhao Lin, Yuzhen Fu, Yuxiang Yang, Long Peng, Xiufeng Lian, Guohua Zhang , Xinhui Bi, Xinming Wang, Guoying Sheng

DOI: 10.4209/aaqr.2018.07.0251 | Volume: 19| Issue: 6| Pages: 1284-1293
PDF | Supplemental material


;