OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Spatio-temporal variation

A Severe Air Pollution Event from Field Burning of Agricultural Residues in Beijing, China

Yanli Lyu, Carlo Jaeger , Zhangang Han, Lianyou Liu, Peijun Shi, Weiping Wang, Saini Yang, Lanlan Guo, Guoming Zhang, Xia Hu, Jing Guo, Yunliang Gao, Yanyan Yang, Yiying Xiong, Haiming Wen, Bo Liang, Mengdi Zhao

DOI: 10.4209/aaqr.2015.05.0369 | Volume: 15| Issue: 7| Pages: 2525-2536
PDF | Supplemental material


Investigating the Role of Meteorological Factors in the Vertical Variation in PM2.5 by Unmanned Aerial Vehicle Measurement

Si-Jia Lu, Dongsheng Wang, Zhanyong Wang , Bai Li, Zhong-Ren Peng, Xiao-Bing Li, Ya Gao

DOI: 10.4209/aaqr.2018.07.0266 | Volume: 19| Issue: 7| Pages: 1493-1507
PDF | Supplemental material


;