OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Source apportionment

Accuracy of Advanced and Traditional Three-Way Factor Analysis Models for Determining Source Contributions to Particulate Matter

Ying-Ze Tian, Yan-Qi Huang-Fu, Guo-Liang Shi, Xu-Rong Shi, Bo Han, Yin-Chang Feng

DOI: 10.4209/aaqr.2016.05.0201 | Volume: 16| Issue: 10| Pages: 2512-2522
PDF


Developing Strategies for Improving Urban Visual Air Quality

Chung-Shin Yuan , Chang-Gai Lee, San-Ho Liu, Ching Yuan, Horng-Yu Yang, Chen-Tung Arthur Chen

DOI: 10.4209/aaqr.2002.06.0002 | Volume: 2| Issue: 1| Pages: 9-22
PDF


Characteristics of Atmospheric PM2.5 in a Densely Populated City with Multi-Emission Sources

Chong-Yu Tseng, Sheng-Lun Lin , John Kennedy Mwangi, Chung-Shin Yuan, Yee-Lin Wu

DOI: 10.4209/aaqr.2016.06.0269 | Volume: 16| Issue: 9| Pages: 2145-2158
PDF


Chemical and Source Characterization of Submicron Particles at Residential and Traffic Sites in the Helsinki Metropolitan Area, Finland

Minna Aurela , Sanna Saarikoski, Jarkko V. Niemi, Francesco Canonaco, Andre S.H. Prevot, Anna Frey, Samara Carbone, Anu Kousa, Risto Hillamo

DOI: 10.4209/aaqr.2014.11.0279 | Volume: 15| Issue: 4| Pages: 1213-1226
PDF


Chemical Mass Balance Source Apportionment of Size-Fractionated Particulate Matter in Nanjing, China

Pulong Chen, Tijian Wang , Xin Hu, Min Xie

DOI: 10.4209/aaqr.2015.03.0172 | Volume: 15| Issue: 5| Pages: 1855-1867
PDF


Seasonal Variation and Chemical Characteristics of Atmospheric Particles at Three Islands in the Taiwan Strait

Tsung Chang Li, Chung Shin Yuan , Kuo Cheng Lo, Chung Hsuang Hung , Shui Ping Wu, Chuan Tong

DOI: 10.4209/aaqr.2015.03.0153 | Volume: 15| Issue: 6| Pages: 2277-2290
PDF | Supplemental material


Source Specific Cyto- and Genotoxicity of Atmospheric Aerosol Samples

Ágnes Filep , Luka Drinovec, Andrea Palágyi, László Manczinger, Csaba Vágvölgyi, Zoltán Bozóki, Regina Hitzenberger, Gábor Szabó

DOI: 10.4209/aaqr.2015.03.0131 | Volume: 15| Issue: 6| Pages: 2325-2331
PDF


Characteristics of Concentrations and Metal Compositions for PM2.5 and PM2.5–10 in Yunlin County, Taiwan during Air Quality Deterioration

Yu-Cheng Chen , Chin-Yu Hsu, Sheng-Lun Lin, Guo-Ping Chang-Chien, Mu-Jean Chen, Guor-Cheng Fang, Hung-Che Chiang

DOI: 10.4209/aaqr.2015.04.0261 | Volume: 15| Issue: 7| Pages: 2571-2583
PDF


Road Dust Emission Sources and Assessment of Street Washing Effect

Angeliki Karanasiou , Fulvio Amato, Teresa Moreno, Julio Lumbreras, Rafael Borge, Cristina Linares, Elena Boldo, Andres Alastuey, Xavier Querol

DOI: 10.4209/aaqr.2013.03.0074 | Volume: 14| Issue: 3| Pages: 734-743
PDF


Chemical Characterizations of PM10 Profiles for Major Emission Sources in Xining, Northwestern China

Jinbao Han, Bin Han, Penghui Li, Shaofei Kong, Zhipeng Bai , Dehui Han, Xiaoyan Dou, Xudong Zhao

DOI: 10.4209/aaqr.2013.01.0027 | Volume: 14| Issue: 3| Pages: 1017-1027
PDF


Source Apportionment of PM2.5 Using a CMB Model for a Centrally Located Indian City

Pradeep Pipalatkar, Vaishali V. Khaparde , Daulat G. Gajghate, Mouktik A. Bawase

DOI: 10.4209/aaqr.2013.04.0130 | Volume: 14| Issue: 3| Pages: 1089-1099
PDF | Supplemental material


Identification of PM2.5 Sources Affecting a Semi-Arid Coastal Region Using a Chemical Mass Balance Model

Priya Subramoney, Saritha Karnae, Zuber Farooqui, Kuruvilla John , Ashok K. Gupta

DOI: 10.4209/aaqr.2011.11.0205 | Volume: 13| Issue: 1| Pages: 60-71
PDF


Seasonal Study of Primary and Secondary Sources of Carbonaceous Species in PM10 from Five Northern Chinese Cities

Ying-Ze Tian, Zhi-Mei Xiao, Bo Han, Guo-Liang Shi , Wei Wang , Hui-Ze Hao, Xiang Li, Yin-Chang Feng, Tan Zhu

DOI: 10.4209/aaqr.2012.01.0010 | Volume: 13| Issue: 1| Pages: 148-161
PDF


Physicochemical Characteristics and Source Apportionment of Atmospheric Aerosol Particles in Kinmen-Xiamen Airshed

Tsung-Chang Li, Wei-Hsiang Chen, Chung-Shin Yuan , Shui-Ping Wu, Xin-Hong Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2011.11.0203 | Volume: 13| Issue: 1| Pages: 308-323
PDF


Temporal Distribution and Chemical Characterization of Atmospheric Particulate Matter in the Eastern Coast of Peninsular Malaysia

Norhayati Mohd Tahir , Suhaimi Suratman, Foo Toon Fong, Mohd Suhaimi Hamzah, Mohd Talib Latif

DOI: 10.4209/aaqr.2012.08.0216 | Volume: 13| Issue: 2| Pages: 584-595
PDF


Source Apportionment of PM2.5 in a Subarctic Airshed - Fairbanks, Alaska

Tony Ward , Barbara Trost, Jim Conner, James Flanagan, R.K.M. Jayanty

DOI: 10.4209/aaqr.2011.11.0208 | Volume: 12| Issue: 4| Pages: 536-543
PDF


Study on the Seasonal Variation and Source Apportionment of PM10 in Harbin, China

Likun Huang, Kun Wang , Chung-Shin Yuan, Guangzhi Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2009.04.0025 | Volume: 10| Issue: 1| Pages: 86-93
PDF


Source Characterization and Apportionment of PM10 in Panzhihua, China

Yong-hua Xue, Jian-hui Wu , Yin-chang Feng, Li Dai, Xiao-hui Bi, Xiang Li, Tan Zhu, Shi-bao Tang, Mei-fang Chen

DOI: 10.4209/aaqr.2010.01.0002 | Volume: 10| Issue: 4| Pages: 367-377
PDF


The Impact of Hobby Rocket Motors on Atmospheric Fine Particle Zinc Concentrations

Andrew P. Rutter , James J. Schauer, Charles C. Christensen, Martin M. Shafer, Michael F. Arndt

DOI: 10.4209/aaqr.2006.10.0020 | Volume: 7| Issue: 2| Pages: 174-192
PDF


Distribution and Sources of Atmospheric Polycyclic Aromatic Hydrocarbons at an Industrial Region in Kaohsiung, Taiwan

Yi-Chieh Lai , Cheng-Hsien Tsai, Ying-Liang Chen, Guo-Ping Chang-Chien

DOI: 10.4209/aaqr.2016.11.0482 | Volume: 17| Issue: 3| Pages: 776-787
PDF


Model Estimation of Sulfate Aerosol Sources Collected at Cape Hedo during an Intensive Campaign in October–November, 2015

Syuichi Itahashi , Shiro Hatakeyama, Kojiro Shimada, Shiori Tatsuta, Yuta Taniguchi, Chak K. Chan, Yong Pyo Kim, Neng-Huei Lin, Akinori Takami

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0592 | Volume: 17| Issue: 12| Pages: 3079-3090
PDF


Characteristics, Sources, and Health Risk Assessment of Trace Elements in PM10 at an Urban Site in Chengdu, Southwest China

Xin Cheng, Yi Huang , Shi-Peng Zhang, Shi-Jun Ni, Zhi-Jie Long

DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0112 | Volume: 18| Issue: 2| Pages: 357-370
PDF


Chemical Characterization and Source Apportionment of PM2.5 during Spring and Winter in the Yangtze River Delta, China

Wenjiao Du, Yanru Zhang, Yanting Chen, Lingling Xu , Jinsheng Chen , Junjun Deng, Youwei Hong, Hang Xiao

DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0108 | Volume: 17| Issue: 9| Pages: 2165-2180
PDF | Supplemental material


Pollution Characteristics and Source Apportionment of PM2.5-Bound n-Alkanes in the Yangtze River Delta, China

Zhenyu Hong, Youwei Hong, Han Zhang, Jinsheng Chen , Lingling Xu, Junjun Deng, Wenjiao Du, Yanru Zhang, Hang Xiao

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0566 | Volume: 17| Issue: 8| Pages: 1985-1998
PDF


Reduction of Atmospheric PM2.5 Level by Restricting the Idling Operation of Buses in a Busy Station

Yen-Yi Lee, Sheng-Lun Lin , Ria Aniza, Chung-Shin Yuan

DOI: 10.4209/aaqr.2017.09.0301 | Volume: 17| Issue: 10| Pages: 2424-2437
PDF


On the Origin of Surface Ozone Episode in Shanghai over Yangtze River Delta during a Prolonged Heat Wave

Jian-Bin Wu , Qian Wang, Huansheng Chen , Yuqia Zhang, Oliver Wild

DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0101 | Volume: 17| Issue: 11| Pages: 2804-2815
PDF


Source Apportionment of PM10 at an Urban Site of a South Asian Mega City

Imran Shahid , Muhammad Usman Alvi, Muhammad Zeeshaan Shahid, Khan Alam, Farrukh Chishtie

DOI: 10.4209/aaqr.2017.07.0237 | Volume: 18| Issue: 9| Pages: 2498-2509
PDF | Supplemental material


Source Apportionment and Risk Assessment of Atmospheric Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Lhasa, Tibet, China

Pengfei Chen, Shichang Kang , Chaoliu Li, Quanlian Li, Fangping Yan, Junming Guo, Zhenming Ji, Qianggong Zhang, Zhaofu Hu, Lekhendra Tripathee, Mika Sillanpää

DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0603 | Volume: 18| Issue: 5| Pages: 1294-1304
PDF


Seasonal Source Apportionment of PM2.5 in Ningbo, a Coastal City in Southeast China

Mengren Li, Min Hu , Qingfeng Guo, Tianyi Tan, Bohan Du, Xiaofeng Huang, Lingyan He, Song Guo, Weifeng Wang, Yingguo Fan, Dandan Xu

DOI: 10.4209/aaqr.2018.01.0011 | Volume: 18| Issue: 11| Pages: 2741-2752
PDF


Characteristics and Source Apportionment of Volatile Organic Compounds for Different Functional Zones in a Coastal City of Southeast China

Baoye Hu, Hui Xu, Junjun Deng, Zhigang Yi, Jinsheng Chen , Lingling Xu, Zhenyu Hong, Xiaoqiu Chen, Youwei Hong

DOI: 10.4209/aaqr.2018.04.0122 | Volume: 18| Issue: 11| Pages: 2840-2852
PDF | Supplemental material


Particulate Matter Source Contributions for Raipur-Durg-Bhilai Region of Chhattisgarh, India

Sarath K. Guttikunda , Pallavi Pant, K.A. Nishadh, Puja Jawahar

DOI: 10.4209/aaqr.2018.06.0237 | Volume: 19| Issue: 3| Pages: 528-540
PDF | Supplemental material


Sources of High Sulfate Aerosol Concentration Observed at Cape Hedo in Spring 2012

Syuichi Itahashi , Shiro Hatakeyama, Kojiro Shimada, Akinori Takami

DOI: 10.4209/aaqr.2018.09.0350 | Volume: 19| Issue: 3| Pages: 587-600
PDF


Chemical Characteristics and Source Apportionment of PM2.5 during Winter in the Southern Part of Urumqi, China

Yusan Turap, Suwubinuer Rekefu, Guo Wang, Dilinuer Talifu , Bo Gao , Tuergong Aierken, Shen Hao, Xinming Wang, Yalkunjan Tursun, Mailikezhati Maihemuti, Ailijiang Nuerla

DOI: 10.4209/aaqr.2018.12.0454 | Volume: 19| Issue: 6| Pages: 1325-1337
PDF | Supplemental material


Source Apportionment of PM2.5 at Urban and Suburban Sites in a Port City of Southeastern China

Shui-Ping Wu , Chao Xu, Lu-Hong Dai, Ning Zhang, Ya Wei, Yang Gao, Jin-Pei Yan, James J. Schwab

DOI: 10.4209/aaqr.2019.01.0007 | Volume: 19| Issue: 9| Pages: 2017-2031
PDF | Supplemental material


Assessment of Carbonaceous Aerosols at Mount Tai, North China: Secondary Formation and Regional Source Analysis

Na Zheng, Shanjun Song , Xinglong Jin, Hongyan Jia, Yan Wang, Yaqin Ji, Liqiong Guo, Penghui Li

DOI: 10.4209/aaqr.2019.06.0316 | Volume: 19| Issue: 8| Pages: 1708-1720
PDF


Characterization and Spatial Source Apportionments of Ambient PM10 and PM2.5 during the Heating Period in Tian’jin, China

Baoshuang Liu, Xiaoyun Sun, Jiaying Zhang, Xiaohui Bi , Yafei Li, Liwei Li, Haiyan Dong, Zhimei Xiao, Yufen Zhang, Yinchang Feng

DOI: 10.4209/aaqr.2019.06.0281 | Volume: 20| Issue: 1| Pages: 1-13
PDF | Supplemental material


Size-specific PAHs and Associated Health Risks over a Tropical Urban Metropolis: Role of Long-range Transport and Meteorology

Debajyoti Ray , Abhinandan Ghosh, Abhijit Chatterjee , Sanjay K. Ghosh, Sibaji Raha

DOI: 10.4209/aaqr.2019.06.0312 | Volume: 19| Issue: 11| Pages: 2446-2463
PDF | Supplemental material


Source Identification on High PM2.5 Days Using SEM/EDS, XRF, Raman, and Windblown Dust Modeling

Jeff Wagner , Zhong-Min Wang, Sutapa Ghosal, Stephen Wall

DOI: 10.4209/aaqr.2019.05.0276 | Volume: 19| Issue: 11| Pages: 2518-2530
PDF


Sources and Characteristics of Particulate Matter at Five Locations in an Underground Mine

Sanna Saarikoski , Laura Salo, Matthew Bloss, Jenni Alanen, Kimmo Teinilä, Felipe Reyes, Yeanice Vázquezuez, Jorma Keskinen, Pedro Oyola, Topi Rönkkö, Hilkka Timonen

DOI: 10.4209/aaqr.2019.03.0118 | Volume: 19| Issue: 12| Pages: 2613-2624
PDF | Supplemental material


Characteristics of Volatile Organic Compounds during Different Pollution Periods in Winter in Yuncheng, a Typical City in North China

Qianzhuo Gao, Yulong Yan , Rumei Li, Yang Xu, Yueyuan Niu, Chenglong Liu, Kai Xie, Zeiwei Chang, Dongmei Hu, Zhiyong Li, Lin Peng

DOI: 10.4209/aaqr.2019.08.0402 | Volume: 20| Issue: 1| Pages: 97-107
PDF | Supplemental material


;