OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Source analysis

Characterization of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Cloud Deposition at Mount Heng in Southern China

Peng-Hui Li , Yan Wang , Yu-Hua Li, Min-Min Yang, Ming-Hu Sun, Jia Guo, You-Ping Shou, Xianliang Yi, Lei Wang, Zhi-Lin Xi, Zhi-Yong Li

DOI: 10.4209/aaqr.2016.07.0311 | Volume: 16| Issue: 12| Pages: 3164-3174
PDF


Characterizations of PM2.5 Pollution Pathways and Sources Analysis in Four Large Cities in China

Baolei Lv, Yu Liu, Peng Yu, Bin Zhang, Yuqi Bai

DOI: 10.4209/aaqr.2015.04.0266 | Volume: 15| Issue: 5| Pages: 1836-1843
PDF


Assessing the Hazardous Risks of Vehicle Inspection Workers’ Exposure to Particulate Heavy Metals in Their Work Places

Peng-Hui Li, Shao-Fei Kong, Chun-Mei Geng, Bin Han , Bing Lu, Ru-Feng Sun, Ruo-Jie Zhao, Zhi-Peng Bai

DOI: 10.4209/aaqr.2012.04.0087 | Volume: 13| Issue: 1| Pages: 255-265
PDF


Aircraft Measurements of Ionic and Elemental Components in PM2.5 over Eastern Coastal Area of China

Lihong Ren, Renjian Zhang , Zhipeng Bai, Jianhua Chen, Hongjie Liu, Meigen Zhang, Xiaoyang Yang, Leiming Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2011.11.0224 | Volume: 12| Issue: 6| Pages: 1237-1246
PDF


Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Urban Street Dust of Huanggang, Central China: Status, Sources and Human Health Risk Assessment

Jia Liu, Jiaquan Zhang , Changlin Zhan, Hongxia Liu, Li Zhang, Tianpeng Hu, Xinli Xing, Chengkai Qu

DOI: 10.4209/aaqr.2018.02.0048 | Volume: 19| Issue: 2| Pages: 221-233
PDF


Source Apportionment of Rare Earth Elements in PM2.5 in a Southeast Coastal City of China

Gongren Hu, Shanshan Wang, Ruilian Yu , Zongwei Zhang, Xiaoming Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0559 | Volume: 19| Issue: 1| Pages: 92-102
PDF


Characterization of PM1-Bound Metallic Elements in the Ambient Air at a High Mountain Site in Northern China

Jun-Jie Yue, Roberta Palmiero, Yang-Yang Han, Yan Wang, Qian-Qian Li, Tuo-Yu Zhang, Meiqing Sun, Hong Wang, Guangping Yu, Xian-Liang Yi, Peng-Hui Li , Ya-Qin Ji , Li-Qiong Guo

DOI: 10.4209/aaqr.2018.04.0129 | Volume: 18| Issue: 12| Pages: 2967-2981
PDF


;