OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Source

Atmospheric Signature and Potential Sources of Rare Earth Elements in Size-Resolved Particulate Matter in a Megacity of China

Qili Dai, Liwei Li, Tingkun Li, Xiaohui Bi , Yufen Zhang, Jianhui Wu, Baoshuang Liu, Jixin Gao, Wancong Gu, Lin Yao, Yinchang Feng

DOI: 10.4209/aaqr.2016.03.0108 | Volume: 16| Issue: 9| Pages: 2085-2095
PDF | Supplemental material


Characterization of Humic Acid-like Substances Extracted from Atmospheric Falling Dust Using Py-GC-MS

Jinping Zhao , Ping’an Peng, Jianzhong Song, Shexia Ma, Guoying Sheng, Jiamo Fu, Dongxing Yuan

DOI: 10.4209/aaqr.2011.06.0086 | Volume: 12| Issue: 1| Pages: 83-92
PDF


Characteristics of Particulate-Phase Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in the Atmosphere over the Central Himalayas

Pengfei Chen, Chaoliu Li, Shichang Kang , Maheswar Rupakheti, Arnico K. Panday, Fangping Yan, Quanlian Li, Qianggong Zhang, Junming Guo, Zhenming Ji, Dipesh Rupakheti, Wei Luo

DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0385 | Volume: 17| Issue: 12| Pages: 2942-2954
PDF


Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) at High Mountain Site in North China: Concentration, Source and Health Risk Assessment

Jing Liu, Yan Wang, Peng-Hui Li , You-Ping Shou , Tao Li, Min-Min Yang, Lei Wang, Jun-Jie Yue, Xian-Liang Yi, Li-Qiong Guo

DOI: 10.4209/aaqr.2017.08.0288 | Volume: 17| Issue: 11| Pages: 2867-2877
PDF


Oxidative Capacity and Radical Chemistry in a Semi-arid and Petrochemical-industrialized City, Northwest China

Chenhui Jia, Yanan Wang, Yaojie Li, Tao Huang, Xiaoxuan Mao, Jingyue Mo, Jixiang Li, Wanyanhan Jiang, Xiaoxue Liang, Hong Gao, Jianmin Ma

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0506 | Volume: 18| Issue: 6| Pages: 1391-1404
PDF | Supplemental material


Potassium: A Tracer for Biomass Burning in Beijing?

Jinting Yu, Caiqing Yan, Yue Liu, Xiaoying Li, Tian Zhou, Mei Zheng

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0536 | Volume: 18| Issue: 9| Pages: 2447-2459
PDF | Supplemental material


;