OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Sensitivity analysis

Sensitivity Analysis of CALINE4 Model under Mix Traffic Conditions

Rajni Dhyani , Niraj Sharma

DOI: 10.4209/aaqr.2016.01.0012 | Volume: 17| Issue: 1| Pages: 314-329
PDF


Comparative Life Cycle Assessment (LCA) of Accelerated Carbonation Processes Using Steelmaking Slag for CO2 Fixation

Li-Shan Xiao, Run Wang, Pen-Chi Chiang, Shu-Yuan Pan, Qing-Hai Guo, E.E Chang

DOI: 10.4209/aaqr.2013.04.0121 | Volume: 14| Issue: 3| Pages: 892-904
PDF


Inter-Laboratory Validation of the Method to Determine the Filtration Efficiency for Airborne Particles in the 3–500 nm Range and Results Sensitivity Analysis

Panagiota Sachinidou, Yeon Kyoung Bahk, Min Tang, Ningning Zhang, Shawn S.C. Chen, David Y.H. Pui, Bruno Ara├║jo Lima, Gabriele Bosco, Paolo Tronville, Thomas Mosimann, Mikael Eriksson, Jing Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0104 | Volume: 17| Issue: 11| Pages: 2669-2680
PDF | Supplemental material


Sensitivity Analysis of PM2.5-Bound Total PCDD/Fs-TEQ Content: In the Case of Wuhu City, China

Weiwei Wang, Kangping Cui , Rong Zhao, Jinning Zhu , Qianli Huang, Wen-Jhy Lee

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0507 | Volume: 18| Issue: 2| Pages: 407-420
PDF


Health Risk Assessment and Correlation Analysis on PCDD/Fs in the Fly Ash from a Municipal Solid Waste Incineration Plant

Yen-Kung Hsieh, Wei-Sheng Chen , Jinning Zhu , Yi-Jing Wu, Qianli Huang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0587 | Volume: 18| Issue: 3| Pages: 734-748
PDF | Supplemental material


Sensitivity Analyses for the Atmospheric Dry Deposition of Total PCDD/Fs-TEQ for Handan and Kaifeng Cities, China

Rong Zhao, Kangping Cui , Weiwei Wang, Lin-Chi Wang , Ya-Fen Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.03.0109 | Volume: 18| Issue: 5| Pages: 1255-1269
PDF


Experimental and Modeling Studies of SO3 Homogeneous Formation in the Post-Flame Region

Haiping Xiao, Cong Qi , Qiyong Cheng, Chaozong Dou, Xiang Ning, Yu Ru

DOI: 10.4209/aaqr.2018.01.0026 | Volume: 18| Issue: 12| Pages: 2939-2947
PDF


Sensitivity Analysis of Atmospheric PM2.5-Bound Content and Dry Deposition of Total PCDD/Fs-TEQ: In the Case of Xiamen and Zhangzhou, China

Shida Chen, Kangping Cui , Yixiu Zhao, Zhiming Yin, How-Ran Chao , Guo-Ping Chang-Chien

DOI: 10.4209/aaqr.2018.11.0393 | Volume: 18| Issue: 12| Pages: 3096-3114
PDF


;