OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: REEs

Atmospheric Signature and Potential Sources of Rare Earth Elements in Size-Resolved Particulate Matter in a Megacity of China

Qili Dai, Liwei Li, Tingkun Li, Xiaohui Bi , Yufen Zhang, Jianhui Wu, Baoshuang Liu, Jixin Gao, Wancong Gu, Lin Yao, Yinchang Feng

DOI: 10.4209/aaqr.2016.03.0108 | Volume: 16| Issue: 9| Pages: 2085-2095
PDF | Supplemental material


;