OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Pressure drop

Investigation of the Performance of Airliner Cabin Air Filters throughout Lifetime Usage

Bin Xu, Junjie Liu , Shengxiong Ren, Weiyou Yin, Qingyan Chen

DOI: 10.4209/aaqr.2012.11.0330 | Volume: 13| Issue: 5| Pages: 1544-1551
PDF


Performance Evaluation of an Andersen Cascade Impactor with an Additional Stage for Nanoparticle Sampling

Mitsuhiko Hata , Bao Linfa, Yoshio Otani, Masami Furuuchi

DOI: 10.4209/aaqr.2012.08.0204 | Volume: 12| Issue: 6| Pages: 1041-1048
PDF


Development and Performance Evaluation of Air Sampler with Inertial Filter for Nanoparticle Sampling

Masami Furuuchi , Kazunobu Eryu, Mizuki Nagura, Mitsuhiko Hata, Takaharu Kato, Naoko Tajima, Kazuhiko Sekiguchi, Kensei Ehara, Takafumi Seto, Yoshio Otani

DOI: 10.4209/aaqr.2009.11.0070 | Volume: 10| Issue: 2| Pages: 185-192
PDF


Pressure Drop EVOLution of a Medium-Performance Fibrous Filter during Loading of Mist Aerosol Particles

Surajit Tekasakul , Punnida Suwanwong, Yoshio Otani, Perapong Tekasakul

DOI: 10.4209/aaqr.2008.06.0023 | Volume: 8| Issue: 3| Pages: 348-365
PDF


Study of the Oil Mist Filtration Performance: Pressure Drop Characteristics and Filter Efficiency Model

Jie Zhang, Wuxuan Pan, Zhengwei Long , Congcong Wang, Zhuangbo Feng

DOI: 10.4209/aaqr.2016.06.0258 | Volume: 17| Issue: 4| Pages: 1063-1072
PDF


Magnetization of Metal Mesh for Fine Dust Capture

Sang In Choi, Jiaping Feng, Sang Bum Kim, Young Min Jo

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0491 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1932-1943
PDF


Numerical Investigation on Gas-solid Flow in a Circumfluent Cyclone Separator

Pan Zhang, Jihai Duan, Guanghui Chen, Weiwen Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.05.0197 | Volume: 19| Issue: 5| Pages: 971-980
PDF


;