OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Potential source contribution function

Positive Matrix Factorization of 47 Years of Particle Measurements in Finnish Arctic

James R. Laing, Philip K. Hopke , Eleanor F. Hopke, Liaquat Husain, Vincent A. Dutkiewicz, Jussi Paatero, Yrjö Viisanen

DOI: 10.4209/aaqr.2014.04.0084 | Volume: 15| Issue: 1| Pages: 188-207
PDF | Supplemental material


Potential Source Analysis for PM10 and PM2.5 in Autumn in a Northern City in China

Zong-shuang Wang , Ting Wu, Guo-liang Shi , Xiao Fu, Ying-ze Tian, Yin-chang Feng, Xue-fang Wu, Gang Wu, Zhi-peng Bai, Wen-jie Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2011.04.0045 | Volume: 12| Issue: 1| Pages: 39-48
PDF


;