OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Post-harvest

A Severe Air Pollution Event from Field Burning of Agricultural Residues in Beijing, China

Yanli Lyu, Carlo Jaeger , Zhangang Han, Lianyou Liu, Peijun Shi, Weiping Wang, Saini Yang, Lanlan Guo, Guoming Zhang, Xia Hu, Jing Guo, Yunliang Gao, Yanyan Yang, Yiying Xiong, Haiming Wen, Bo Liang, Mengdi Zhao

DOI: 10.4209/aaqr.2015.05.0369 | Volume: 15| Issue: 7| Pages: 2525-2536
PDF | Supplemental material


;