OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Particle induced X-ray emission

Characterization and Source Apportionment of PM2.5 in an Urban Environment in Beijing

Lingda Yu, Guangfu Wang , Renjian Zhang, Leiming Zhang, Yu Song, Bingbing Wu, Xufang Li, Kun An, Junhan Chu

DOI: 10.4209/aaqr.2012.07.0192 | Volume: 13| Issue: 2| Pages: 574-583
PDF


;