OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: PEMS

On-Road Emission Characteristics of Carbonyl Compounds for Heavy-Duty Diesel Trucks

Zhiliang Yao , Xi Jiang, Xianbao Shen, Yu Ye, Xinyue Cao, Yingzhi Zhang, Kebin He

DOI: 10.4209/aaqr.2014.10.0261 | Volume: 15| Issue: 3| Pages: 915-925
PDF


Investigating Real-World Emissions of China’s Heavy-Duty Diesel Trucks: Can SCR Effectively Mitigate NOx Emissions for Highway Trucks?

Liqiang He, Jingnan Hu , Shaojun Zhang, Ye Wu , Xing Guo, Xing Guo, Jinghao Song, Lei Zu, Xuan Zheng, Xiaofeng Bao

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0531 | Volume: 17| Issue: 10| Pages: 2585-2594
PDF | Supplemental material


Gaseous and Carbonaceous Composition of PM2.5 Emitted from Rural Vehicles in China

Xianbao Shen, Hui Wu, Xinyue Cao, Wei Zhang, Zhiliang Yao , Xuewei Hao

DOI: 10.4209/aaqr.2017.10.0401 | Volume: 18| Issue: 8| Pages: 1993-2004
PDF


;