OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: PCA

Identification Source of Variation on Regional Impact of Air Quality Pattern Using Chemometric

Azman Azid, Hafizan Juahir , Ezureen Ezani, Mohd Ekhwan Toriman, Azizah Endut, Mohd Nordin Abdul Rahman, Kamaruzzaman Yunus, Mohd Khairul Amri Kamarudin, Che Noraini Che Hasnam, Ahmad Shakir Mohd Saudi, Roslan Umar

DOI: 10.4209/aaqr.2014.04.0073 | Volume: 15| Issue: 4| Pages: 1545-1558
PDF


How a Steel Plant Affects Air Quality of a Nearby Urban Area: A Study on Metals and PAH Concentrations

M. Amodio, E. Andriani, G. de Gennaro , A. Di Gilio, P. Ielpo, C.M. Placentino, M. Tutino

DOI: 10.4209/aaqr.2012.09.0254 | Volume: 13| Issue: 2| Pages: 497-508
PDF


Chemical Characterization and Source Identification of Particulate Matter at an Urban Site of Navi Mumbai, India

P. Kothai, I.V. Saradhi, G.G. Pandit , A. Markwitz, V.D. Puranik

DOI: 10.4209/aaqr.2011.02.0017 | Volume: 11| Issue: 5| Pages: 560-569
PDF


Characterization and Source Identification of PM10-bound Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Urban Air of Tianjin, China

Jianwu Shi, Yue Peng, Weifang Li, Weiguang Qiu, Zhipeng Bai , Shaofei Kong, Taosheng Jin

DOI: 10.4209/aaqr.2010.06.0050 | Volume: 10| Issue: 5| Pages: 507-518
PDF


Seasonal Variation and Source Apportionment of Atmospheric Carbonyl Compounds in Urban Kaohsiung, Taiwan

Hsin-Kai Wang, Chin-Hung Huang, Kang-Shin Chen , Yen-Ping Peng

DOI: 10.4209/aaqr.2010.07.0059 | Volume: 10| Issue: 6| Pages: 559-570
PDF


Source Apportionment of Air Pollution and Characteristics of Volatile Organic Compounds in a Municipal Wastewater Treatment Plant, North Taiwan

Dika Rahayu Widiana, Sheng-Jie You, Hsi-Hsien Yang, Jung-Hsuan Tsai, Ya-Fen Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.09.0317 | Volume: 17| Issue: 11| Pages: 2878-2890
PDF | Supplemental material


Characteristics of PM2.5-bound PAHs at an Urban Site and a Suburban Site in Jinan in North China Plain

Yan Zhang, Lingxiao Yang , Xiongfei Zhang, Jingshu Li, Tong Zhao, Ying Gao, Pan Jiang, Yanyan Li, Xiangfeng Chen, Wenxing Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.09.0353 | Volume: 19| Issue: 4| Pages: 871-884
PDF | Supplemental material


Emission Characteristics of Pollutants from Co-processing Aged Refuse in a Bench-scale Simulated Cement Kiln

Tong Chen, Yufeng Ma, Mingxiu Zhan , Xiaodong Li, Jianhua Yan

DOI: 10.4209/aaqr.2019.01.0019 | Volume: 19| Issue: 6| Pages: 1377-1389
PDF


;