OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Organic carbon

PAHs and Aerosol Carbons in the Exhaust of a Gasoline Powered Engine

Shui-Jen Chen , Wei-Jain Jian, Yi-Chu Huang, Chu-Chin Hsieh, Meei-Feng Shun, Bai-Luh Wei

DOI: 10.4209/aaqr.2001.06.0006 | Volume: 1| Issue: 1| Pages: 57-67
PDF


Characterizing Particulate Pollutants in an Enclosed Museum in Shanghai, China

Lina Wang, Guangli Xiu , Yuanxiang Chen, Fangyuan Xu, Laiming Wu, Danian Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2013.12.0360 | Volume: 15| Issue: 1| Pages: 319-328
PDF


Characteristics of Organic Carbon and Elemental Carbon in the Ambient Air of Coking Plant

Xiaofeng Liu, Lin Peng , Huiling Bai, Ling Mu

DOI: 10.4209/aaqr.2014.12.0331 | Volume: 15| Issue: 4| Pages: 1485-1493
PDF


Indoor/Outdoor Relationships between PM10 and Associated Organic Compounds in a Primary School

CĂ©lia A. Alves , Roberta C. Urban, Priscilla N. Pegas, Teresa Nunes

DOI: 10.4209/aaqr.2013.04.0114 | Volume: 14| Issue: 1| Pages: 86-98
PDF


Source Apportionment and Characterization of Particulate Matter (PM10) in Urban Environment of Lahore

Khan Alam , Azam Mukhtar, Imran Shahid, Thomas Blaschke, Hussain Majid, Said Rahman, Rehana Khan, Naheed Rahman

DOI: 10.4209/aaqr.2014.01.0005 | Volume: 14| Issue: 7| Pages: 1851-1861
PDF


Emission and Transport of Carbonaceous Aerosols in Urbanized Coastal Areas in China

Bing Chen, Ke Du , Yang Wang, Jinsheng Chen , Jinping Zhao, Kai Wang, Fuwang Zhang, Lingling Xu

DOI: 10.4209/aaqr.2011.08.0131 | Volume: 12| Issue: 3| Pages: 371-378
PDF


Characterization of Atmospheric Organic and Elemental Carbon of PM2.5 in a Typical Semi-Arid Area of Northeastern China

Renjian Zhang , Jun Tao, K.F. Ho, Zhenxing Shen, Gehui Wang, Junji Cao, Suixin Liu, Leiming Zhang, S.C. Lee

DOI: 10.4209/aaqr.2011.07.0110 | Volume: 12| Issue: 5| Pages: 792-802
PDF


Contributions of Biogenic and Anthropogenic Hydrocarbons to Secondary Organic Aerosol during 2006 in Research Triangle Park, NC

John H. Offenberg , Michael Lewandowski, Mohammed Jaoui, Tadeusz E. Kleindienst

DOI: 10.4209/aaqr.2010.11.0102 | Volume: 11| Issue: 2| Pages: 99-108
PDF | Supplemental material


Characteristics of Residential Indoor Carbonaceous Aerosols: A Case Study in Guangzhou, Pearl River Delta Region

S.C. Lai, K.F. Ho, Y.Y. Zhang, S.C. Lee , Yu Huang, S.C. Zou

DOI: 10.4209/aaqr.2010.05.0037 | Volume: 10| Issue: 5| Pages: 472-478
PDF


The Indoor and Outdoor Carbonaceous Pollution during Winter and Summer in Rural Areas of Shaanxi, China

Chong-Shu Zhu, Jun-Ji Cao , Chuen-Jinn Tsai, Zhen-Xing Shen, Kin-Fai Ho, Sui-Xin Liu

DOI: 10.4209/aaqr.2010.04.0031 | Volume: 10| Issue: 6| Pages: 550-558
PDF


Characteristics of Major PM2.5 Components during Winter in Tianjin, China

Weifang Li , Zhipeng Bai, Aixia Liu, Jun Chen, Li Chen

DOI: 10.4209/aaqr.2008.11.0054 | Volume: 9| Issue: 1| Pages: 105-119
PDF


Radiative Forcing of Carbonaceous Aerosols over Two Urban Environments in Northern India

Abhilash S. Panicker , Rathod Aditi, Gufran Beig, Kaushar Ali, Fabien Solmon

DOI: 10.4209/aaqr.2017.01.0056 | Volume: 18| Issue: 4| Pages: 884-894
PDF


Mass Concentrations and Carbonaceous Compositions of PM0.1, PM2.5, and PM10 at Urban Locations of Hanoi, Vietnam

Nguyen Thi Thu Thuy, Nghiem Trung Dung , Kazuhiko Sekiguchi, Ly Bich Thuy, Nguyen Thi Thu Hien, Ryosuke Yamaguchi

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0502 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1591-1605
PDF | Supplemental material


Aerosol Emissions from Long-lasting Smoldering of Boreal Peatlands: Chemical Composition, Markers, and Microstructure

Olga B. Popovicheva , Guenter Engling , I-Ting Ku, Mikhail A. Timofeev, Natalia K. Shonija

DOI: 10.4209/aaqr.2018.08.0302 | Volume: 19| Issue: 3| Pages: 484-503
PDF


Chemical Characterization of Fine Particulate Matter in Gasoline and Diesel Vehicle Exhaust

Hsi-Hsien Yang, Narayan Babu Dhital , Lin-Chi Wang, Yueh-Shu Hsieh, Kuei-Ting Lee, Ya-Tin Hsu, Shi-Cheng Huang

DOI: 10.4209/aaqr.2019.04.0191 | Volume: 19| Issue: 6| Pages: 1439-1449
PDF | Supplemental material


;