OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Optical properties

Fine Mode Aerosol Optical Properties Related to Cloud and Fog Processing over a Cluster of Cities in Northeast China

Huizheng Che , Hujia Zhao, Xiangao Xia, Yunfei Wu, Jun Zhu, Yanjun Ma, Yangfeng Wang, Hong Wang, Yaqiang Wang, Xiaoye Zhang, Guangyu Shi

DOI: 10.4209/aaqr.2014.12.0325 | Volume: 15| Issue: 5| Pages: 2065-2081
PDF


Identification and Classification of Different Aerosol Types over a Subtropical Rural Site in Mpumalanga, South Africa: Seasonal Variations as Retrieved from the AERONET Sunphotometer

Kanike Raghavendra Kumar , Venkataraman Sivakumar, Rajuru Ramakrishna Reddy, Kotalo Rama Gopal, Ayodele Joseph Adesina

DOI: 10.4209/aaqr.2013.03.0079 | Volume: 14| Issue: 1| Pages: 108-123
PDF


Size Distribution and Optical Properties of Ambient Aerosols during Autumn in Orleans, France

Dawei Hu, Ling Li, Mahmoud Idir, Abdelwahid Mellouki , Jianmin Chen, Véronique Daële, Hui Chen, Mathieu Cazaunau, Benoit Grosselin, Yujing Mu, Xinming Wang, Jinhe Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2013.07.0252 | Volume: 14| Issue: 3| Pages: 744-755
PDF


Study on Long-term Aerosol Distribution over the Land of East China Using MODIS Data

Qianshan He, Chengcai Li , Fuhai Geng, Yong Lei, Yuhong Li

DOI: 10.4209/aaqr.2011.11.0200 | Volume: 12| Issue: 3| Pages: 304-319
PDF


Mixed Chloride Aerosols and their Atmospheric Implications: A Review

Hao Wang, Xinfeng Wang , Xue Yang, Weijun Li, Likun Xue, Tao Wang, Jianmin Chen, Wenxing Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0383 | Volume: 17| Issue: 4| Pages: 878-887
PDF


Measurements of Aerosol Optical and Microphysical Properties in Tizi Ouzou

Dehia Belaidi , Philippe Goloub, Soltane Ameur, Thierry Podvin, Abdenour Ambar, Zohra Ameur

DOI: 10.4209/aaqr.2016.05.0177 | Volume: 17| Issue: 3| Pages: 875-887
PDF


;