OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Number concentration

Characterization of Particulate Matter, Ions and OC/EC in a Museum in Shanghai, China

Guangli Xiu , Xin Wu, Lina Wang, Yuanxiang Chen, Ying Yu, Fangyuan Xu, Laiming Wu

DOI: 10.4209/aaqr.2014.07.0147 | Volume: 15| Issue: 4| Pages: 1240-1250
PDF


Characteristics of Aerosol Extinction Coefficient in Taipei Metropolitan Atmosphere

Yu-Chih Cheng, Chi-Sung Liang, Jin-Yuan Syu, Yuan-Yi Chang, Yeou-Lih Yan, Shui-Jen Chen, Chih-Chieh Chen, Wen-Yinn Lin

DOI: 10.4209/aaqr.2015.03.0132 | Volume: 15| Issue: 5| Pages: 1823-1835
PDF


Distribution of Nanoparticle Number Concentrations at a Nano-TiO2 Plant

Yi Yang , Ping Mao, Zheng-Ping Wang, Jin-Hua Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2012.02.0047 | Volume: 12| Issue: 5| Pages: 934-940
PDF


Aerosol Size Spectra and Particle Formation Events at Urban Shanghai in Eastern China

Jianfei Du, Tiantao Cheng , Min Zhang, Jianmin Chen, Qianshan He , Xuemei Wang, Renjian Zhang, Jun Tao, Guanghan Huang, Xiang Li, Shuping Zha

DOI: 10.4209/aaqr.2011.12.0230 | Volume: 12| Issue: 6| Pages: 1362-1372
PDF


Distribution Characteristics of nano-TiO2 Aerosol in the Workplace

Yi Yang , Ping Mao, Chun-lan Xu, Shou-wen Chen, Jin-hua Zhang, Zheng-ping Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2011.04.0038 | Volume: 11| Issue: 4| Pages: 466-472
PDF


Physical Characteristics of Ultrafine Particles Emitted from Different Gas Cooking Methods

Siao Wei See, Rajasekhar Balasubramanian

DOI: 10.4209/aaqr.2006.03.0007 | Volume: 6| Issue: 1| Pages: 82-92
PDF


Physicochemical Characterization and Origin of the 20 March 2002 Heavy Dust Storm in Beijing

Renjian Zhang , Zifa Wang, Zhenxin Shen, S. Yabuki, Y. Kanai, A. Ohta

DOI: 10.4209/aaqr.2006.09.0004 | Volume: 6| Issue: 3| Pages: 268-280
PDF


Optical Characterization Studies of a Low-Cost Particle Sensor

Jiayu Li, Pratim Biswas

DOI: 10.4209/aaqr.2017.02.0085 | Volume: 17| Issue: 7| Pages: 1691-1704
PDF


;