OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: NO removal

Selective Catalytic Reduction of NO over Cu–Mn/OMC Catalysts: Effect of Preparation Method

Xinning Yu, Feifei Cao, Xinbo Zhu, Xuecheng Zhu, Xiang Gao , Zhongyang Luo, Kefa Cen

DOI: 10.4209/aaqr.2015.12.0693 | Volume: 17| Issue: 1| Pages: 302-313
PDF


High Selectivity of Visible-Light-Driven La-doped TiO2 Photocatalysts for NO Removal

Yu Huang, Jun-Ji Cao, Fei Kang, Sheng-Jie You, Chia-Wei Chang, Ya-Fen Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.08.0282 | Accepted Manuscripts
PDF


;