OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: NO removal

Selective Catalytic Reduction of NO over Cu–Mn/OMC Catalysts: Effect of Preparation Method

Xinning Yu, Feifei Cao, Xinbo Zhu, Xuecheng Zhu, Xiang Gao , Zhongyang Luo, Kefa Cen

DOI: 10.4209/aaqr.2015.12.0693 | Volume: 17| Issue: 1| Pages: 302-313
PDF


Preparation and Characterization of CeO2-MoO3/TiO2 Catalysts for Selective Catalytic Reduction of NO with NH3

Ye Jiang , Xuechong Wang, Zhimin Xing, Changzhong Bao, Guitao Liang

DOI: 10.4209/aaqr.2016.08.0352 | Volume: 17| Issue: 11| Pages: 2726-2734
PDF


High Selectivity of Visible-Light-Driven La-doped TiO2 Photocatalysts for NO Removal

Yu Huang, Jun-Ji Cao, Fei Kang, Sheng-Jie You, Chia-Wei Chang, Ya-Fen Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.08.0282 | Volume: 17| Issue: 10| Pages: 2555-2565
PDF


;