OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: NO

NO Adsorption and Oxidation on Mn Doped CeO2 (111) Surfaces: A DFT+U Study

Lu Liu, Chenghang Zheng, Junfeng Wang, Yongxin Zhang, Xiang Gao , Kefa Cen

DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0597 | Volume: 18| Issue: 4| Pages: 1080-1088
PDF | Supplemental material


Enhanced Activity of Nb-modified CeO2/TiO2 Catalyst for the Selective Catalytic Reduction of NO with NH3

Ye Jiang , Changzhong Bao, Shaojun Liu, Guitao Liang, Mingyuan Lu, Chengzhen Lai, Weiyun Shi, Shiyuan Ma

DOI: 10.4209/aaqr.2018.02.0059 | Volume: 18| Issue: 8| Pages: 2121-2130
PDF


Deactivation of Ce-Ti Oxide Catalyst by K3PO4 for the Selective Catalytic Reduction of NO with NH3

Ye Jiang , Chengzhen Lai, Shaojun Liu, Guitao Liang, Changzhong Bao, Weiyun Shi, Shiyuan Ma

DOI: 10.4209/aaqr.2018.06.0215 | Volume: 19| Issue: 2| Pages: 422-430
PDF | Supplemental material


;