OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Lifespan

Fine Particulate Matter-induced Toxic Effects in an Animal Model of Caenorhabditis elegans

Meng-Ching Chung, Ming-Hsien Tsai, Danielle E. Que, Sayre J. Bongo, Wen-Li Hsu, Lemmuel L. Tayo, Yi-Hsien Lin, Sheng-Lun Lin, Yan-You Gou, Yi-Chyun Hsu, Wen-Che Hou, Kuo-Lin Huang, How-Ran Chao

DOI: 10.4209/aaqr.2019.03.0127 | Volume: 19| Issue: 5| Pages: 1068-1078
PDF


;