OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Inorganic elements

Chemical Characteristics of Particulate Matter Emission from a Heavy-Duty Diesel Engine Using ETC Cycle Dynamometer Test

Taosheng Jin , Kaibo Lu, Shuangxi Liu, Shuai Zhao, Liang Qu, Xiaohong Xu

DOI: 10.4209/aaqr.2016.06.0264 | Volume: 17| Issue: 2| Pages: 406-411
PDF


Characterization of Inorganic Elements within PM2.5 and PM10 Fractions of Fly Ashes from Coal-Fired Power Plants

Zhiyong Li , Yaqin Ji, Huiqiao Ma, Peng Zhao, Xiangchao Zeng, Songtao Liu, Yunjun Jiang, Lei Wang, Aiqin Liu, Huiying Gao, Fude Liu, John Kennedy Mwangi

DOI: 10.4209/aaqr.2017.02.0071 | Volume: 17| Issue: 4| Pages: 1105-1116
PDF


;