OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Health risk assessment

Risk Assessment of PAH Exposure Involving Metal Working Fluids in Fastener Manufacturing Industries

Hsiu-Ling Chen , Yu-Chun Wu, Mei-Ru Chen, Jui-Shu Chou, Shu-Kai Zheng, Jia-Zhong Hou

DOI: 10.4209/aaqr.2016.08.0368 | Volume: 16| Issue: 12| Pages: 3212-3221
PDF


Health Risk from Exposure to PCDD/Fs from a Waelz Plant in Central Taiwan

Yen-An Tsai, I-Fang Mao, Kai Hsien Chi, Moo Been Chang, Chun-Cheng Feng, Chih-Hung Lin, Pao Chen Hung, Mei Lien Chen

DOI: 10.4209/aaqr.2013.04.0107 | Volume: 14| Issue: 4| Pages: 1310-1319
PDF


Elemental Composition and Health Risk Assessment of PM10 and PM2.5 in the Roadside Microenvironment in Tianjin, China

Jing Zhang, Lin Wu, Xiaozhen Fang, Fenghua Li, Zhiwen Yang, Ting Wang, Hongjun Mao , Enqi Wei

DOI: 10.4209/aaqr.2017.10.0383 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1817-1827
PDF | Supplemental material


Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Urban Street Dust of Huanggang, Central China: Status, Sources and Human Health Risk Assessment

Jia Liu, Jiaquan Zhang , Changlin Zhan, Hongxia Liu, Li Zhang, Tianpeng Hu, Xinli Xing, Chengkai Qu

DOI: 10.4209/aaqr.2018.02.0048 | Volume: 19| Issue: 2| Pages: 221-233
PDF


Characteristics of PM2.5-bound PAHs at an Urban Site and a Suburban Site in Jinan in North China Plain

Yan Zhang, Lingxiao Yang , Xiongfei Zhang, Jingshu Li, Tong Zhao, Ying Gao, Pan Jiang, Yanyan Li, Xiangfeng Chen, Wenxing Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.09.0353 | Volume: 19| Issue: 4| Pages: 871-884
PDF | Supplemental material


Seasonal Variations, Source Apportionment, and Health Risk Assessment of Heavy Metals in PM2.5 in Ningbo, China

Yue Wu, Beibei Lu, Xinlei Zhu, Aihong Wang, Meng Yang, Shaohua Gu, Xiaoxia Wang, Pengbo Leng, Kristina M. Zierold, Xiaohai Li, Ke Kerri Tang, Lanyun Fang, Ruixue Huang, Guozhang Xu , Lv Chen

DOI: 10.4209/aaqr.2018.12.0452 | Volume: 19| Issue: 9| Pages: 2083-2092
PDF


Chemical Characteristics, Sources Apportionment, and Risk Assessment of PM2.5 in Different Functional Areas of an Emerging Megacity in China

Xiaohan Liu, Nan Jiang , Xue Yu, Ruiqin Zhang, Shengli Li, Qiang Li, Panru Kang

DOI: 10.4209/aaqr.2019.02.0076 | Volume: 19| Issue: 10| Pages: 2222-2238
PDF | Supplemental material


Comparative Study of PAHs in PM1 and PM2.5 at a Background Site in the North China Plain

Yan Zhang, Lingxiao Yang , Ying Gao, Jianmin Chen, Yanyan Li, Pan Jiang, Junmei Zhang, Hao Yu, Wenxing Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.12.0462 | Volume: 19| Issue: 10| Pages: 2281-2293
PDF


Characteristics of Volatile Organic Compounds during Different Pollution Periods in Winter in Yuncheng, a Typical City in North China

Qianzhuo Gao, Yulong Yan , Rumei Li, Yang Xu, Yueyuan Niu, Chenglong Liu, Kai Xie, Zeiwei Chang, Dongmei Hu, Zhiyong Li, Lin Peng

DOI: 10.4209/aaqr.2019.08.0402 | Volume: 20| Issue: 1| Pages: 97-107
PDF | Supplemental material


;