OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Health risk

Levels and Health Risk of Carbonyl Compounds in Air of the Library in Guangzhou, South China

Huixiong Lü, Jun-Jian Tian, Quan-Ying Cai , Sheng Wen, Yonglin Liu, Ning Li

DOI: 10.4209/aaqr.2015.09.0533 | Volume: 16| Issue: 5| Pages: 1234-1243
PDF


Indoor Level of Polybrominated Diphenyl Ethers in the Home Environment and Assessment of Human Health Risks

Cherng-Gueih Shy, Yi-Chyun Hsu , Shun-I Shih, Kuo Pin Chuang, Chun-Wen Lin, Chi-Wei Wu, Chun-Yu Chuang, How-Ran Chao

DOI: 10.4209/aaqr.2015.05.0291 | Volume: 15| Issue: 4| Pages: 1494-1505
PDF


Measurement of Particulate n-alkanes and PAHs Inside and Outside a Temple in Xiamen, China

Shui-Ping Wu, Xin-Hong Wang , Hua-Sheng Hong, Jing-Ming Yan

DOI: 10.4209/aaqr.2008.10.0047 | Volume: 9| Issue: 1| Pages: 120-138
PDF


Characteristics, Sources, and Health Risk Assessment of Trace Elements in PM10 at an Urban Site in Chengdu, Southwest China

Xin Cheng, Yi Huang , Shi-Peng Zhang, Shi-Jun Ni, Zhi-Jie Long

DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0112 | Volume: 18| Issue: 2| Pages: 357-370
PDF


Health Risk Assessment and Correlation Analysis on PCDD/Fs in the Fly Ash from a Municipal Solid Waste Incineration Plant

Yen-Kung Hsieh, Wei-Sheng Chen , Jinning Zhu , Yi-Jing Wu, Qianli Huang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0587 | Volume: 18| Issue: 3| Pages: 734-748
PDF | Supplemental material


Source Apportionment and Risk Assessment of Atmospheric Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Lhasa, Tibet, China

Pengfei Chen, Shichang Kang , Chaoliu Li, Quanlian Li, Fangping Yan, Junming Guo, Zhenming Ji, Qianggong Zhang, Zhaofu Hu, Lekhendra Tripathee, Mika Sillanpää

DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0603 | Volume: 18| Issue: 5| Pages: 1294-1304
PDF


Characteristics of Individual Particles Emitted from an Experimental Burning Chamber with Coal from the Lung Cancer Area of Xuanwei, China

Wenhua Wang, Longyi Shao , Jie Li, Lingli Chang, Daizhou Zhang, Chenchong Zhang, Jingkun Jiang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.05.0187 | Volume: 19| Issue: 2| Pages: 355-363
PDF


Seasonal Variation in Culturable Bioaerosols in a Wastewater Treatment Plant

Mansooreh Dehghani, Armin Sorooshian, Mohammad Ghorbani, Mehdi Fazlzadeh, Mohammad Miri, Parisa Badiee, Ali Parvizi, Marziye Ansari, Abbas Norouzian Baghani , Mahdieh Delikhoon

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0466 | Volume: 18| Issue: 11| Pages: 2826-2839
PDF


Levels, Potential Sources and Risk Assessment of Organochlorine Pesticides in Atmospheric Particulate Matter at Regional Background Site

Juan Liu, Hui-Yu Wang, Shan-Jun Song, Hui-Chun Ma, Wen-Tao Sun, Lei Wang , Yan Wang, Xian-Liang Yi, Li-Qiong Guo, Peng-Hui Li

DOI: 10.4209/aaqr.2019.06.0321 | Volume: 19| Issue: 9| Pages: 2008-2016
PDF


Molecular Compositions and Sources of Organic Aerosols from Urban Atmosphere in the North China Plain during the Wintertime of 2017

Xiaodi Liu, Jingjing Meng , Zhanfang Hou, Li Yan, Gehui Wang, Yanan Yi, Benjie Wei, Mengxuan Fu, Jianjun Li, Junji Cao

DOI: 10.4209/aaqr.2019.08.0418 | Volume: 19| Issue: 10| Pages: 2267-2280
PDF


Chemical Composition and Health Risk of PM2.5 from Near-ground Firecracker Burning in Micro Region of Eastern Taiwan

Huazhen Shen, Chung-Shin Yuan, Chun-Chung Lu, Yubo Jiang, Guohua Jing, Gongren Hu, Ruilian Yu

DOI: 10.4209/aaqr.2019.08.0410 | Volume: 19| Issue: 10| Pages: 2252-2266
PDF | Supplemental material


;