OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Haze

Vertical Profiling of Aerosol Types Observed across Monsoon Seasons with a Raman Lidar in Penang Island, Malaysia

Wan Shen Hee, Hwee San Lim , Mohd. Zubir Mat Jafri, Simone Lolli, Khor Wei Ying

DOI: 10.4209/aaqr.2015.07.0450 | Volume: 16| Issue: 11| Pages: 2843-2854
PDF


Aerosol Column Size Distribution and Water Uptake Observed during a Major Haze Outbreak over Beijing on January 2013

Ying Zhang, Zhengqiang Li , Juan Cuesta, Donghui Li, Peng Wei, Yisong Xie, Lei Li

DOI: 10.4209/aaqr.2014.05.0099 | Volume: 15| Issue: 3| Pages: 945-957
PDF


Assessing Young People’s Preferences in Urban Visibility in Beijing

Oscar A. Fajardo, Jingkun Jiang , Jiming Hao

DOI: 10.4209/aaqr.2012.11.0307 | Volume: 13| Issue: 5| Pages: 1536-1543
PDF


Chemical Characteristics of PM2.5 during 2015 Spring Festival in Beijing, China

Yangyang Zhang, Jiaming Wei, Aohan Tang , Aihua Zheng, Zexi Shao, Xuejun Liu

DOI: 10.4209/aaqr.2016.08.0338 | Volume: 17| Issue: 5| Pages: 1169-1180
PDF


Comparison of PM2.5 Exposure in Hazy and Non-Hazy Days in Nanjing, China

Ting Zhang, Steven N. Chillrud, Junfeng Ji , Yang Chen, Masha Pitiranggon, Wenqing Li, Zhenyang Liu, Beizhan Yan

DOI: 10.4209/aaqr.2016.07.0301 | Volume: 17| Issue: 9| Pages: 2235-2246
PDF | Supplemental material


Gas-Particle Partitioning of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins, Dibenzofurans, and Biphenyls in Flue Gases from Municipal Solid Waste Incinerators

Ying Han, Wenbin Liu , Haifeng Li, Rongrong Lei, Lirong Gao, Guijin Su, Guorui Liu

DOI: 10.4209/aaqr.2017.09.0308 | Volume: 17| Issue: 11| Pages: 2847-2857
PDF | Supplemental material


Analysis of Aerosol Optical Properties due to a Haze Episode in the Himalayan Foothills: Implications for Climate Forcing

Khan Alam , Rehana Khan, Armin Sorooshian, Thomas Blaschke, Samina Bibi, Humera Bibi

DOI: 10.4209/aaqr.2017.06.0222 | Accepted Manuscripts
PDF


;