OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Functional group

Analysis on Ambient Volatile Organic Compounds and their Human Gene Targets

Xiao Hua, Yi-Jing Wu, Xiaoqi Zhang, Shumin Cheng, Xiao Wang, Jun Chu , Qianli Huang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.08.0320 | Volume: 18| Issue: 10| Pages: 2654-2665
PDF


;