OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Formaldehyde

Direct Conversion of Methane into Methanol and Formaldehyde in an RF Plasma Environment I: A Preliminary Study

Ya-Fen Wang , Cheng-Hsien Tsai, Minliang Shih, Lien-Te Hsieh, WenChing Chang

DOI: 10.4209/aaqr.2005.12.0006 | Volume: 5| Issue: 2| Pages: 204-210
PDF


Direct Conversion of Methane into Methanol and Formaldehyde in an RF Plasma Environment II: Effects of Experimental Parameters

Ya-Fen Wang , Cheng-Hsien Tsai, Minliang Shih, Lien-Te Hsieh, WenChing Chang

DOI: 10.4209/aaqr.2005.12.0007 | Volume: 5| Issue: 2| Pages: 211-224
PDF


Measurement of Air Quality during a Decorating Engineering

Ya-Fen Wang , Cheng-Hsien Tsai, Cheng-Hung Lin, Shih-Hsuan Chen

DOI: 10.4209/aaqr.2014.10.0245 | Volume: 14| Issue: 7| Pages: 2029-2039
PDF


Preparation of TiO2-Coated Polyester Fiber Filter by Spray-Coating and Its Photocatalytic Degradation of Gaseous Formaldehyde

Zhenan Han, Victor W.C. Chang , Li Zhang, Man Siu Tse, Ooi Kiang Tan, Lynn M. Hildemann

DOI: 10.4209/aaqr.2012.05.0114 | Volume: 12| Issue: 6| Pages: 1327-1335
PDF


A Case-Control Study: Exposure Assessment of VOCs and Formaldehyde for Asthma in Children

Gyuseok Hwang, Chungsik Yoon, Jaewook Choi

DOI: 10.4209/aaqr.2011.05.0072 | Volume: 11| Issue: 7| Pages: 908-914
PDF


High-Performance Amino-Functional Graphene/CNT Aerogel Adsorbent for Formaldehyde Removal from Indoor Air

Jie Ma, Yiran Sun, Jinhu Yang, Zichen Lin, Qianying Huang, Tian Ou, Fei Yu

DOI: 10.4209/aaqr.2016.07.0312 | Volume: 17| Issue: 3| Pages: 913-922
PDF | Supplemental material


Effect of MnO2 Crystalline Structure on the Catalytic Oxidation of Formaldehyde

Huiqi Lin, Dong Chen , Haibo Liu, Xuehua Zou, Tianhu Chen

DOI: 10.4209/aaqr.2017.01.0013 | Volume: 17| Issue: 4| Pages: 1011-1020
PDF


Indoor Air Pollution Levels in Decorated Residences and Public Places over Xi’an, China

Tian Chang, Dongxiao Ren, Zhenxing Shen , Yu Huang, Jian Sun, Junji Cao, Jiyang Zhou, Hongxia Liu, Hongmei Xu, Chunli Zheng, Hua Pan, Chi He

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0542 | Volume: 17| Issue: 9| Pages: 2197-2205
PDF | Supplemental material


Assessment of Adsorptive Filter for Removal of Formaldehyde from Indoor Air

Angus Shiue, Shih-Cheng Hu, Chao-Heng Tseng , Cheng-Mao Chuang, Graham Leggett

DOI: 10.4209/aaqr.2018.02.0064 | Volume: 18| Issue: 12| Pages: 3147-3164
PDF


Simultaneous Observations of Nitrogen Dioxide, Formaldehyde and Ozone in the Indo-Gangetic Plain

Mriganka Sekhar Biswas, Sachin D. Ghude, Dinesh Gurnale, Thara Prabhakaran, Anoop S. Mahajan

DOI: 10.4209/aaqr.2018.12.0484 | Volume: 19| Issue: 8| Pages: 1749-1764
PDF


;