OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Dustfall

Characteristics and Sources of Black Carbon in Atmospheric Dustfall Particles from Huangshi, China

Changlin Zhan, Jiaquan Zhang , Junji Cao , Yongming Han, Ping Wang, Jingru Zheng, Ruizhen Yao, Hongxia Liu, Hua Li, Wensheng Xiao

DOI: 10.4209/aaqr.2015.09.0562 | Volume: 16| Issue: 9| Pages: 2096-2106
PDF


;