OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Diurnal variation

Pollution Characteristics and Diurnal Variations in Polybrominated Diphenyl Ethers in Indoor and Outdoor Air from Vehicle Dismantler Factories in Southern Taiwan

Yan-You Gou, Yi-Chyun Hsu, How-Ran Chao , Danielle E. Que, Lemmuel L. Tayo, Ching-Hsuan Lin, Shin Ming Huang, Cheng-Hsien Tsai, Shun-I Shih

DOI: 10.4209/aaqr.2016.06.0249 | Volume: 16| Issue: 8| Pages: 1931-1941
PDF


Characterization and Elemental Composition of Atmospheric Aerosol Loads during Springtime Dust Storm in Western Saudi Arabia

Mansour A. Alghamdi , Mansour Almazroui, Magdy Shamy, Maria Ana Redal, Abdulrahman K. Alkhalaf, Mahmoud A. Hussein, Mamdouh I. Khoder

DOI: 10.4209/aaqr.2014.06.0110 | Volume: 15| Issue: 2| Pages: 440-453
PDF | Supplemental material


Diurnal Variation and Chemical Characteristics of Atmospheric Aerosol Particles and Their Source Fingerprints at Xiamen Bay

Tsung-Chang Li, Chung-Yi Wu, Wei-Hsiang Chen, Chung-Shin Yuan , Shui-Ping Wu, Xin-Hong Wang, Ke Du

DOI: 10.4209/aaqr.2012.08.0206 | Volume: 13| Issue: 2| Pages: 596-607
PDF


Insights into Chemical Coupling among Acidic Gases, Ammonia and Secondary Inorganic Aerosols

Sailesh N. Behera, Raghu Betha, Rajasekhar Balasubramanian

DOI: 10.4209/aaqr.2012.11.0328 | Volume: 13| Issue: 4| Pages: 1282-1296
PDF | Supplemental material


Development of an Automated System (PPWD/PILS) for Studying PM2.5 Water-Soluble Ions and Precursor Gases: Field Measurements in Two Cities, Taiwan

Ziyi Li, Yingshu Liu, Yujie Lin, Sneha Gautam, Hui-Chuan Kuo, Chuen-Jinn Tsai , Huajun Yeh, Wei Huang, Shih-Wei Li, Guo-Jei Wu

DOI: 10.4209/aaqr.2016.10.0440 | Volume: 17| Issue: 2| Pages: 426-443
PDF | Supplemental material


Seasonal Characteristics of Black Carbon Aerosol and its Potential Source Regions in Baoji, China

Bianhong Zhou, Qiyuan Wang , Qi Zhou, Zhangquan Zhang, Gehui Wang, Ni Fang, Meijuan Li, Junji Cao

DOI: 10.4209/aaqr.2017.02.0070 | Volume: 18| Issue: 2| Pages: 397-406
PDF


Characteristics of PM2.5-bound PAHs at an Urban Site and a Suburban Site in Jinan in North China Plain

Yan Zhang, Lingxiao Yang , Xiongfei Zhang, Jingshu Li, Tong Zhao, Ying Gao, Pan Jiang, Yanyan Li, Xiangfeng Chen, Wenxing Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.09.0353 | Volume: 19| Issue: 4| Pages: 871-884
PDF | Supplemental material


;